56768. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tarka láncfonalak előállítására

Megjelent 191S. évi julius hó 31-én . MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56768. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Eljárás tarka láncfonalak előállítására. A. FLEISCHER MECH. WEBEREI CÉG REICHENBACHBAN. A bejelentés napja 1911 november hó 10-ike. Elsőbbsége 1910 december hó 22-ike. A találmány tárgyát képező eljárás célja, még a legkisebb takácsnak is lehetővé tenni, hogy láncfonalait, még pedig egyen­kint ie, gazdaságosan, tehát olcsón, tisztán és hulladék nélkül előállíthassa. A találmány tárgya abban áll, hogy a tarka láncfonal egyes készletdorongokból állíttatik össze, melyek mindegyike bizo­nyos színű fonalat tart, még pedig az egész szélességen kúpos gombolyításban. Ennek következtében a készletdorongokról a min­denkor készítendő tarka láncfonalhoz szük­séges fonalcsopoftok lefejthetők, hogy a tarka láncdorongon egyesíttessenek. A készletdorongokon lévő fonalak hossza a szokásos tarka lánchosszak egyszeresé­vel vagy többszörösével egyenlő úgy, hogy a tarka láncok előállításánál a hosszirány­ban semmiféle hulladék sem keletkezik. Az egész készletdorongon átterjedő kú­pos gombolyításról tetszőleges számú lánc­fonalat vehetünk le az illető fonnál hossza­ságában, anélkül, hogy a készletdorongokon visszamaradó fonalak lecsúszásától vagy összekuszálásától kellene tartanunk. A fonalaknak láncokká való egyesítése föl­vető gépen történhetik, mely fonalszakadás esetére megbízható önműködő megállító be­rendezéssel van fölszerelve. A fölvetőnek tetemesen kevesebb figyelmet kell tanú­sítania és kevesebb munkát is kell végez­nie, amennyiben az orsóknak a készlet­dorongok előállítása céljából való föltűzésé­nél nem kell a különös mintára ügyelnie, hanem csakis egy és ugyanazon meghatá­rozott színű nyers orsót vagy orsókat kell föltűznie és mindenkor ugyanannyi fonal­szálat kell egészen az orsó utolsó mara­dékáig földolgoznia. Az új eljárás oly előnyöket nyújt, melye­ket eddig csak sokkal körülményesebb mó­don tudtak elérni. Minthogy az irezőnek, tekintet nélkül arra, hogy a fonal előzőleg vagy a fölvető gépen festetik meg, minden­kor csak egy-egy színt kell ireznie, a szí­nek mind tiszták maradnak és nem futnak egymásba. Azonkívül az új eljárásnál hosszú szakaszok ireztetnek, melyek bizonyos kö­rülmények között egy fél vagy egész na­pon át szaladnak, míg régebben a tarka szövésben előforduló rövid láncok nagy számánál naponta gyakran tizenötször is kel­lett új szakaszokat előkészíteni. Minden esetben célszerű a készletlánco­kat először egyszerű dorongokra fölvetni és a fonalkészletet csak az irező gépben a készlettartóul szolgáló kúpos dorongra föltekercselni. Az irező gépről a kúpos do-

Next

/
Thumbnails
Contents