56746. lajstromszámú szabadalom • Gép sorok szedésére és öntésére

Jlegjelent 1»L2, évi julius hó 31-én MAGY. ^ KIR SZABADALMI nBa HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56746. szám. IX/e. OSZTÁLY. Gép sorok szedésére és öntésére. CADE BAYLUS LELKÉSZ SHELBY CLEVELANDBAN. A bejelentés napja 1911 november hó 24-ike. Jelen találmány oly sorszedő- és öntő­gépre vonatkozik, melynél az öntvény köz­vetlenül matricákról állíttatik elő. A talál­mány egy ilyfajtájú általánosan javított és egyszerűsbített gépben áll, mely aránylag kevés költséggel állítható elő és tarható üzemben ; ezenkívül a géppel gyorsan dol­gozhatunk mert a matricák mozgatható szektorokon vagy tartókon vannak elren­dezve és a kiválasztott matricák • egy bi­lentyűszerkezet behatása alatt vtetnek az 'öntőhelyzetbe. Ezáltal a költséges és bo­nyolult keringtető- és elosztókészüléket el­kerüljük. A találmány értelmében oly berendezé­sek alkalmaztatnak, melyek segélyével a kiválasztott matricák önműködően az öntő­helyzetbe vitetnek, miután egy sor szedése befejeztetett és a sor öntése alatt már a következő sor szedhető, amennyiben a szek­torok vagy más tartók önműködően vissza­állíttatnak, miután az öntés megtörtént. A találmány értelmében továbbá a mat­ricák egyszerű módon vitetnek a szedés helyére, kiigazíttatnak ezután az öntőhely­zetbe vitetnek és végül a szedett matrica­sor arányosítása szintén javított módon tör­ténik, amennyiben a sor két a sorhosszra beállított pofa közé vitetik és a pofák közé illesztetik, akár hosszabb vagy rövidebb a matricasor, mint a sorhossz. Végül egy javított és egyszerűsbített kiválas^tószerke­zet alkalmaztatik, mely a gép biztos és könnyű működtetését teszi lehetővé. A csatolt rajzok a találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakját mutatják. Az 1. ábra a sorszedő- és öntőgép oldalné­zete. A 2. ábra a matricaszekrény nagyobb lép­tékben rajzolt függélyes metszete a főten­gely és az ezzel összekötött részeknek föl­tüntetésével. A 3. ábra a gép azon részének nagyobb lép­tékben rajzolt függélyes metszete, mely a kiválasztószerkezetet és a billentyűzetet tar­talmazza. A 4. ábra a gép nagyobb léptékben rajzolt függélyes keresztmetszete a szekrény hátol­daláról nézve. Az 5. ábra a gép kisebh léptekben rajzolt fölülnézete. A 6. 7. és 8. ábra a kiválasztó szerkezet egy részét képező kocsi fékező berendezé­sek részletrajzai. A 9. ábra a 3. ábra 9—9 vonala szerinti met­szet nagyobb léptékben rajzolva, mimellett azonban a gép egyes részei el vannak hagyva. A

Next

/
Thumbnails
Contents