56740. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sarlók, kaszák és szalmakések készítésére

Megjelent 1912. évi julius hó 31-én . MAGY gint KIR SZABADALMI JBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56740. szám. XVI/d. OSZTÁLY­Eljárás sarlók, kaszák és szalmakések készítésére. ELSŐ MAGYAR SZENTGOTTHÁRDI KASZA- ÉS SARLÓGYÁR BÁRÓ WIESER JÓZSEF CÉG SZENTGOTTHÁRDON. A bejelentés napja 1910 február hó 18-ika. Kaszát, sarlót és. egyébb hasonló metsző­szerszámot eddig rendszerint úgy készítet­tek, hogy a négyszögletes keresztmetszetű vasrúd egy hosszanti részét borda gyanánt meghagyták, a többit pedig kikalapálás által alakították át széles, vékony pengévé. Ezen eljárás egyrészt igen szívós, tehát drága nyersanyagot, másrészt nagy mun­kakifejiést igényelt. A jelen találmány ez­zel szemben abban áll, hogy a szerszám­testhez, mely a borda tövén csak keskeny pengerésszel bír s így tehát kevésbé drága anyagból könnyebben készíthető, egy meg­felelő szélességű pengét hegesztünk, ame­lyet hegesztés előtt vagy után alakítha­tunk és élesíthetünk. Szerszámtest gyanánt használhatunk elkoptatott pengéjű régi szer­számokat is, ez esetben azonban ajánlatos az új penge felhegesztése előttr az ócska szerszám régi pengéjét a pengeélt tartal­mazó csík levágása által egyenletes széllel látni el, miáltal a penge felhegesztése egy­szerűsíttetik. A két rész összeillesztésének megkönnyítésére a hegesztendő széleket egy egyetlen metszéssel létesíthetjük azál­tal, hogy a szerszámtestet, pl. az ócska sarlót és a kissé szélesebbre készült új pengét egymásra erősítve, együttesen met­szük át úgy, hogy a hegesztendő szélek egymást teljesen fedik. Hogy az így ké­szült szerszám pengéjének lapjai simák le­gyenek, célszerű a szerszámtestnek és a pótdarabnak hegesztendő széleit leferdíteni úgy, hogy e részek összeillesztésekor szé­les, ferde érintkező fölület jön létre. A föl­hegesztett pengét a hegesztés előtt vagy után ismert módon alakíthatjuk. A két rész hegesztése tetszés szerinti módon eszközölhető; célszerűnek bizonyult az elektromos hegesztés. A pengék levá­gása is ismert módon modern módszerekkel történhet. Az új eljárás lényeges előnye, hogy csak a pengének kell elsőrendű anyagból álla­nia, a szerszámtestnek ellenben nem, mert a pengét nem a szerszámtestből kalapáljuk ki. Ugyanezen okból tetszés szerinti szé­lességű pengével biró szerszámokat is lé­tesíthetünk. Gazdasági előnyt képez to­vábbá az a körülmény, hogy a pengével egyesítendő szerszámtest gyanánt ócska metszőszerszám testét használhatjuk, mint­hogy tudvalevőleg pl. kaszáknál csak a penge fogy el, a borda, a makk és örv ellenben egyáltalán nincs kopásnak alá­vetve.

Next

/
Thumbnails
Contents