56713. lajstromszámú szabadalom • Berendezés lámpák, tüzelőberendezések és effélék fűtőlángjaihoz való gázvezeték önműködő elzárására

Megjelent 1912. évi julins hó 31-én. MAGY. g&v KIR SZABADALMI ggM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56718. szám. H/d. OSZTÁLY. Berendezés lámpák, tüzelőberendezések és effélék fűtőlángjaihoz való gázvezeték önműködő elzárására. „OLSO" LICHT-GESELLSCHAFT HALBMAYR & C° CÉG VVIENBEN. A bejelentés n^pja 1910 november hó 25-ike. Jelen találmány tárgya oly berendezés, melynek célja abban áll, hogy a lámpák, tüzelőberendezések és effélék fű tő lángjai­hoz való gázvezeték önműködően elzáras­sék, mihelyt a lámpa vagy a fűtőberende­zés főlángzója működésbe jutott. . A mellékelt rajz ta találmány tárgyának oly foganatosítási alakját ábrázolja, mely nyomólevegővel működő lámpánál van al­kalmazva. Az (a) gázvezető főcsőtől a (b) vezeték ágazik el, mely a termosztatikai (c) sze­lephez vezet; ezen szelepet a (d) vezeték az (e) Bunzen-lángzóval köti össze. Az izzófénylángzó (f) gázvezető csöve a (g) fúvókához és innen a (h) tartályba vezet, mely a gáz és. levegő keverékét fogadja be és melyből ezen keveréket az (i) fűtő cső a (k) lángzóhoz vezeti. Az (i) fűtő cső körül rostélyaliakú (1) tartály van el­rendezve, melytől az (m) vezeték a (g) fúvókához vezet; az (n) vezeték a (h) tar­tályt az (1) tartállyal köti össze. A berendezés működési módja a követ­kező: Ha az (o) gázcsapot kinyitjuk, a gáz a (b) -vezetéken, az önműködően záródó (c) szelepen és a (d) csővezetéken át az (e) Bunzen-lángzóhoz áramlik; a gáz és le­vegő keverékének meggyúladása után , a fűtőláng a csőalakú (1) tartályt fűti, mely elgázosító vagy elpárologtató anyaggal, előnyösen higannyal van megtöltve. A hi­gany ennek folytán elgazosodik és az (m) vezetéken át a (g) fúvókához jut, ebből ki­áramolva, a (p) nyílásokon át levegőt ; és az (f) csőből gázt szív be. Ezen gáz-légke­verék nyomás alatt a (h) tartályba, innen pedig az (i) csövön át a (k) izaófénylángzó­hoz jut. A (g) fúvókából kilépő higany­gőzök kondenzálódnak és íaz (n) csövön át a gyűrűalakú (1) tartályba visszafolynak. Az izzófényláng égése által fejlesztett hő oly hatást gyakorol az esetleg termo­sztatikainak is kiképezhető (c) szelepre, hogy ez a (b) gázvezető csövet elzárja és pedig addig, amíg az izzófényláng ég. A (b) cső elzárása következtében a fűtőláng kialszik. Az izzófényláng kialvása után a termosztatikai szelep eredeti helyzetébe visszatér és a fűtőlánghoz való gázvezeté­ket ismét kinyitja. A termosztatikai szelep tetszőleges szer­kezetű lehet és pl. azáltal működtethető, hogy a lámpa lángjának fűtő hatáskörébe nyúló rúd egy membránt oly módon befő-

Next

/
Thumbnails
Contents