56695. lajstromszámú szabadalom • Egyenlőtlenségi fok mérésére való készülék

Megjelent liíia. évi julius lió 267-én, MAGY. ggjs KIR. SZABADALMI JS? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56695. szám, VII/f. OSZTÁLY Egyenlőtlenségi fok mérésére való készülék. ROHONYI GYULA OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK, FÖLSŐIPARISKOLAI TANÁR SZEGEDEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 19-ike Gőz- és gázgépek, a forgattyúra ható tangenciális erők változása és a tömeg ha­tások következtében az egy fordulatnak megfelelő idő alatt is többször változtatják sebességüket. Ezen sebességi változások értéke a gép egyenlőtlenségi fokával van jellemezve, mely egyenlőtlenségi fok: = V max — V min V ahol V max egy forgópont legnagyobb, V min. ugyanazon pont legkisebb és V a közepes sebessége. Ez az egyenlőtlenségi fok, szűkebb vagy tágabb határok közé van szorítva. Jelen találmány célja az egyenlőtlenségi fok közvetlen meghatározása, illetőleg mé­rése, már üzemben levő gépeken. A készülék mint azt a mellékelt rajz egyik ábráján bemutatott foganatositási példa mutatja, egy nagy tétlenségi nyomatékkal biró (a) korongból vagy kerékből áll, melynek (b) tengelye (c) csapágyba forog és a vizsgá­landó gép (h) tengelyéhez lapos, spirál, vagy bármilyen más (g) rúgó segítségével van kapcsolva, az átfúrt (e) tengellyel együtt. A készülék a rugalmasan kapcsolt, nagy tétlenségi nyomatékkal bíró (a) és a gép (h) tengelyével mereven kapcsolt (d) korongok viszonylagos elmozdulása alapján történik A viszonylagos elmozdulások értékeit meg­nagyobbított léptékben egy emeltyűszerke­zet viszi át az (1) írókészülék segítségével egy mozgó (k) papírszalagra. A sokféle változatban készíthető emeltyüszerkezetnek két példaképeni foganatositási alakja az 1. és 2. illetőleg 3. ábrán látható. Az 1. és 2. ábrán oldal, illetőleg elülné­zetben föltüntetett emeltyűszerkezet lénye­gében a (b) tengely központos furatában elrendezett (m) írórudnak a (b) tengely (n) oldalhasítékán keresztül kinyúló (o) csa­pokkal kapcsolódó kétkarú (t) emelőből áll, melynek másik vége a (d) korongon elren­dezett (r) lejtőre támaszkodó (s) rúddal csuklósan kapcsolódik. A 3. ábrán bemutatott 'foganatositási alaknál kétkarú emeltyű helyett (t) szög­emeltyűt alkalmazunk, mely a két (a) és (d) korongnak viszonylagos sebesség vál­tozása esetén az mérőpudat lejtő alkalmazása . nélkül jobbra vagy balra mozgatja, a sze­rint, amint a vizsgálandó gép forgásában gyorsulás vagy lassulás áll elő. A sebességváltozásokat, vagyis a sebes­ségnek, a (v) középsebességtől való elté­rését, növekvő vagy fogyó értelemben, az

Next

/
Thumbnails
Contents