56689. lajstromszámú szabadalom • Légtáplálási eljárás olvasztási tüzelési és szellőzési célokra

Megjelent 1918. évi jttlius hó 29-én. MAGY. gk* KIR SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56689. szám. XII/d. OSZTÁLY. Légtáplálási eljárás olvasztási, tüzelési és szellőzési célokra. DR HEINE BBUNO MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 20-ika. A találmány célja olvasztási és tüzelési célokra, különösen silány tüzelőanyagok al­kalmazásakor, továbbá fűtő-, vagy ozonos szellőző célokra szolgáló levegőből a ned­vesség egy részét elvonni. Olvasztásnál és tüzelésnél tudvalevőleg lehetőleg száraz le­vegő alkalmazásakor azt a tüzelőanyag­mennyiséget, melyet egyébként a levegő nedvességének elgőzölögtetésére fogyaszta­nánk, megtakarítjuk; ezáltal pl. nagy ol­vasztónál nemcsak a kokszfogyasztást csök­kenthetjük, hanem egyenletes kemenceüze­met s ennek révén minőségileg jobb vasat és a kemence nagyobb teljesítőképességét érjük el, mimellett még az absolut lég­mennyiség is csökkenthető. Vas- és acél­gyártásnál a légszárítás révén pl. a már kissé elavult Bessemer-eljárást a Martin-el­járással ismét egyenértékűvé tehetjük. Si­lány tüzelőanyag, pl. háziszemét egyáltalán csak az égési levegő előszárítása esetén használható fűtési célokra. Szellőzőberende­zéseknél viszont a szellőző levegő nedves­ségtartalmának szabályozása és csökkentése nemcsak az egészségügyi szempontokból szükséges, hanem lehetővé teszi, hogy a szervezet még hosszabb hőperiodusoknak is a levegő külön hűtése nélkül könnyen ellentálljon. A találmány értelmében a levegő vízmen­tesítése azáltal történik, hogy használat előtt kizárólag expanzió által Poisson tör­vénye szerint ^ /P2\k-1_ Ti W k lehüttetik, mikor is a telítési törvényeknek megfelelően nedvességtartalmának egy ré­szét leadni kénytelen. Ezen célt azáltal ér­jük el, hogy a ventilátorok vagy a fújtatok elé — melyek a találmány értelmében nem rendes nyomású, hanem csökkentett nyo­mású levegővel működnek — egy átbocsátó vagy expanziokészűléket iktatunk, mimel­let a levegő egy ezen utóbbi készülék és a ventilátor közé iktatott vízmentesítő ké­szüléken vezettetik át. A nyomáscsökkentés folytán a levegő lehűl, nedvességtartalmá­nak egy megfelelő része tehát a vízmente­sítőkésziilékben lecsapódik s abból idősza­kosan vagy folytonosan eltávolítható. A frissen beáramló és a kiáramló haszon­levegő egyenáramban, ellenáramban vagy harántáramban vezethető, miáltal nem csak a vízmentesítő — és expanzió — készülék körül keringő friss levegő elhűtését érjük el hanem e készülékeknek hőszigete­lését is.

Next

/
Thumbnails
Contents