56683. lajstromszámú szabadalom • Forgó gőzerőgép

Megjelent 1912. évi julius hó 29-én. MAGY. ggg* Kia SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56683. szám. V/d/i. OSZTÁLY­Forgó gőzerőgép. DR ANDREAS ERNST MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1909 március hó 30-ika. A jelen találmány olyan forgó gőzerő­gépre vonatkozik, melynél a gőzfejlesztő úgy a nyomótér felé, valamint azon oldal" felé is, ahonnét a tápfolyadék bevezetése történik, nyitott. A találmány célja, hogy az ilyen gőz­gépnél megakadályozik, hogy a gőz túl­nyomása a gőzfejlesztésre használt folya­dékot az alacsony nyomású térbe behajtsa és maga oda belépjen, ami által a haj tó­gép mind a két oldalán túlnyomás kelet­keznék. E célból a találmány szerint egy, a gőzfejlesztővel összeköttetésben álló fo­lyadéktömeg forgásba hozatik és ezáltal ezen folyadéktömegben röperők keletkez­nek, melyek megfelelő sztatikai nyomást létesítenek. Ha ezen nyomás a folyadéktö­megnek megfelelő gyors forgása által na­gyobbra lesz megszabva, mint a gőzfej­lesztőben lévő túlinyomás, akkor a sztár tikai nyomás a gőzfejlesztőben létező túl­nyomást és, amennyiben a gép kondenzá­cióval dolgozik, a liecsapőtérben lévő, a közönségesnél kisebb nyomást is egyen­súlyban tartja. A folyadéktömeg kerin­gése, amely ezen sztatikai nyomást léte­síti, vagy magának a folyadéktömeget föl­vevő tartálynak, illetve kazánnak forgása útján létesül, vagy pedig, helyhez kötött kazánnál, különös eszközök segélyével idéz­tetik elő. A rajzon a találmány néhány foganato­sítási példája yan sematikusan föltün­tetve. Az 1. ábra szerinti foganatosítási alak a találmányt forgó gőzfejlesztővel mutatja összeköttetésben egy reakciós turbinával. Az álló (a) tengelyre a kazán gyanánt szolgáló (b) tartály van ágyazva, mely a belső (c) közfal által két (d) és (e) térre van osztva, melyek a középső (f) nyílás útján állnak egymással összeköttetésben. Az alsó (d) tér az elgőzöBgtetendő fo­lyadék fölvételére szolgál, míg ezen tér­nek fölső, a kerületen fekvő (d') részében a gőz gyűlik össze. A (d') gőztéren (g) gőzfúvókák vannak elrendezve, amelyek­ben a kiáramlód gőz reakcióhatást létesít, miáltal a (b) tartály forgásba hozatik. A gőz, mely emellett- az (e) térbe átlép, ezen tér külső falain lecsapódik és a lecsapó­dott folyadék azután az (f) nyíláson át visszafolyik a (d) folyadéktérbe. A (b) tartály forgása folytán a benne lévő folyadék szintén forgásba hozatik úgy,, hogy az a kerület felé igyekszik. Az eköz­ben létesített röperő azután a (d') gőz­tér alatt sztatikai nyomást idéz elő, mely

Next

/
Thumbnails
Contents