56679. lajstromszámú szabadalom • Füstemésztő kályha

Megjelent 1912. évi julius hó 29-én. MAGY. ggW KIR SZABADALMI |||||> HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56679. szám. tyh. OSZTÁLY. Füstemésztő kályha. WELTZL JÁNOS GÉPÉSZ ÉS PETHŐ JÁNOS LAKATOS SZÉKESFEHÉRVÁROTT. A bejelentés napja 1911 március hó 24-ike. Jelen találmány tárgya oly kályha, mely­ben a tüzelőanyag tökéletesen ég el, mi­által a kályhából távozó égéstermékek tel­jesen korommentesek. A találmány a kitű­zött föladatot azáltal oldja meg, hogy az el nem égett szénnel kevert égésterméke­ket ismételten friss levegővel hozza érint­kezésbe, miáltal a füstben még lévő esetle­ges korom teljesen elég. A találmány jelen célt azáltal éri el, hogy a tulajdonképeni tűzelőteret több rendbeli köpennyel veszi körül, melyek az égéstermékeknek a kívánt és szükségelt módon való vezetését biz­tosítják. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképeni kiviteli alakja. 1. ábra a kályha függélyes hosszmet­szetét, 2. ábra pedig vízszintes keresztmetszetet 1. ábra 2—2 vonala szerint tüntet föl. Az elé'getendő tüzelőanyag fölvételére szolgál az (1) hengeres eső, melynek alsó végét az (e) rostélyfölület zárja el. Ezen (1) hengeres cső alsó részén három sorban egymás fölött (n) áttörések vannak. Ezen (1) cső alsó része vízszintes (o') válaszfalon nyugszik, mely a kályha legkülső (k) köpe­nyét két részre osztja föl. Az alsó (j) rész (c) szabályozható légbevezető nyílással van ellátva. Ezen részbe nyúlik be az (1) csö­vet alul elzáró (e) rostély is. Ezen (o' vá­laszfalat az (1) csőhöz még egy kúpos fi') sisak is köti. Ezen sisak alatt az (o') válasz­fal (o") áttörésekkel van ellátva. A legalsó (n) áttörések az (1') sisak alá esnek. Az (1) csőnek az (n) áttörések fölé eső részét egy második (i) cső veszi körül, mely az (1) csőhöz egy alsó és egy fölső (i') víz­szintes gyűrűvel van erősítve, mely gyűrű több (i") áttöréssel van ellátva. Az (i) cső fölfele egészen a kályha födőlapjáig foly­tatódik és fölső részén csak helyenként van (g'J áttörésekkel ellátva, melyekből az (i) cső mentén lefelé nyúló és az (i) cső külső fölüJetén elhelyezkedő (g) félhenger­alakú csatornák indulnak ki, melyek körül­belül a legfolsőbb (n) áttöréssorig vezet­nek. Az (1, i) csöveket és a (g) félcsöveket végül a (k) köpeny veszi körül, mety alsó, az (o') válaszfal fölötti részében, (b) lég­bevezető csővel, fölső részén pedig (h) .füst­elvezető csővel bír. A középső (1). csőből kiindulólag (a) töltőcső töri át az (i, k, k) köpenyeket. A kályha működése és használati módja az eddigiek alapján a következő:

Next

/
Thumbnails
Contents