56635. lajstromszámú szabadalom • Mikrofon több helytálló elektródával

Megjelent 1912. évi juli as hó 25-én. MAGY. KIR SZABADALMI jBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56685. szám. VII/j. OSZTÁLY. Mikrofon több helytálló elektródával. ÉGNÉR CARL EMIL FŐMÉRNÖK STOCKHOLMBAN ÉS HOLMSTRÖM JOHAN GUNNAR MAGÁNMÉRNÖK SALTSJÖ-STORÁNGENBEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 12-ike. tetett mikrofon különösen erős áramhoz alkalmas, melynél a celláknak aránylag erős megmelegedésével kell számolni. A mikrofon helytálló (3, 4, 5) és (6) elek­tródái az (1) hűtőfolyadékot tartalmazó (8) hűtőszekrény (7) falán vannak megerősítve. Az összes elektródák részére közös csillám­ból, alumíniumból vagy hasonlóból álló könnyű (2) tárcsában nyílások vannak al­kalmazva, melyeken az elektródák átnyúl­nak. A nyílások oly módon vannak mére­tezve, hogy az elektródák és a tárcsa között szénszemcsék nem akadhatnak meg, amikor esetleg a cellából kilépnek. A (2) tárcsa kellő helyzetben és távolságban tartatik azon síktól, melyben a helytálló elektródák mellső fölületei fekszenek; e célra a (7) falon megerősített, végeiken csavarmenettel ellátott (9) vezetőcsapok és az utóbbiak köré tekercselt, a tárcsa hátsó oldalához támasz­kodó (10) csavarrugók, valamint (11) csavar­anyák szolgálnak, melyek a csapokra van­nak csavarva és a tárcsa mellső oldalához fekszenek. A tulajdonképeni cellát a (12) gyűrű veszi körül, mely aszbesztből vagy más alkalmas, magas hőmérsékletnek ellent­álló anyagból készül. A gyűrű belső át­mérője jelentékenyen nagyobb az elektróda Jelen találmány oly mikrofonokra vonat- j kőzik, melyek több elektródával és egy az i összes cellák részére közös membránnal | bírnak, mimellett az elektródák egy-egy mikrofoncellában a feneket képezik. A talál­mány célja e mikrofonokat oly módon ki- | képezni, hogy a cellákat körülzáró gyűrűk | vagy falak az illető helytálló elektródához képest önműködően a kellő helyzetbe áll­hatnak be anélkül, hogy a mikrofonrészek között zavaró feszültségek lépnek föl. Ezt ; egy utánengedő módon tartott tárcsa al- I kalmazása által érjük el, mely lyukakkal van ellátva, melyeken a helytálló elektródák áthatolnak és mely tárcsa az említett cella­gyűrűk vagy falak részére támaszt ad úgy, hogy az utóbbiak a tárcsán csúszhatnak. A csatolt rajz a találmány tárgyának példaképem kiviteli alakját mutatja. Az 1. ábra oly mikrofon függélyes metszete, mely több széncsemcsecellával van ellátva. A 2. ábra a mikrofon elölnézete és a 3. ábra a cellák egyikének nagyobb lép­tékben rajzolt keresztmetszete. A mikrofonmembrán és más egyes részek a rajzon nincsenek föltüntetve; a szén­csemcsék és a membránnal rezgő elektróda csak a 3. ábrán látható. A rajzon föltűn-

Next

/
Thumbnails
Contents