56610. lajstromszámú szabadalom • Nagyfeszültségű villamostelepek földvezetékének fojtó tekercse

Megjelent 1912. évi julius hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56610. ö55á,m. vn/g. OSZTÁLY. Nagyfeszültségű villamostelepek földvezetékének fojtó tekercse. SIEMENS-SCHUCKERT-WERKE GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG BERLINBEN. Bejelentésének napja 1911 április hó 13-ika. Elsőbbsége 1910 november hó 29-ike. Tudvalevő, hogy nagyfeszültségű villa­mos telepeknél a statikus töltések leveze­tésére célszerű igen nagy önindukciójú fojtó tekercseket használni és pedig a nagy­feszültségű telep egyes vezetékei és a föld közé iktatjuk laz ily tekercseket, ame­lyeket az önindukció növelésére és ohmi­kus ellentállásuk csökkentésére vasmagok­kal látunk el. Többfázisú telepeknél továbbá célszerű­nek bizonyult a fojtó tok eres eket az is­mert többfázisú transzformátorok módjára megszerkeszteni, (nevezetesen oly módon, hogy a különböző fázisok tekercseinek magjait egy közös hatásos vasvázzá kötr jük össze. Az ilyeln fojtó tekercs tehát szerkezetére az ismert többfázisú transz­formátorokhoz hasonló. Például forgóáram számára a tekercsek csillagba kapcsoltat­nak <és a csillagpont van a földdel kap­csolva. E tekercsek fazonban azzal a hát­ránnyal jártak, hogy valamelyik vezeték­nek földzárlata esetében a fojtó tekercs; egyik tekercselési szakasza egyúttal rö­vidre záratott, ami a fojtó tekercsnek a keletkező ,nagy hőben való -elpusztulását vonta maga után. A találmány szerint e hátrány kiküszö­bölése végett a fojtó tekercs közös vasvá­zát egy tekercstelen szárral is ellátjuk; ezen elrendezésnél pl. forgó áram eseté­ben a —két tekercstől kiinduló — mágne­ses 'erővonalak nem kényszerülnek többé a harmadik rövidre zárt tekercsen áthaladni, mert a tökercstelen száron át jobb út kí­nálkozik számukra. Transzformátorokat — nevezetesen ktéfázisú transzformátorokat — tekercs telen szárral ismerünk már; az ily transzformátorok és a találmány tárgya közötti különbség abban nyil­vánul, hogy ez utóbbinál a tekercstelen száron rendes körülmények között nem ha­ladnak át erővonalak, mivel egyenlő mág­neses potenciálú pontokat. köt egymással össze, az említett kétfázisú transzformá­toroknál ellenben a tekercstelen szár két egyenlőtlen fázisú erővonaláram fölvéte­lére szolgál. SZABADALMI IGÉNY. Nagyfeszültségű villamos telepek földveze­téki fojtó tekercse, az áram vezetékek számának megfelelő számú tekercselés­sel, amelynek magjai egy közös vas­vázzá vannak összekötve1 , azáltal jelle­mezve, hogy ezen vasváznak egy te­kercstelen szára is van. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents