56589. lajstromszámú szabadalom • Elektromosságszámláló két számlálóművel

Megjelent 1912. évi julius hó 22-én. MAGY. gjg. KIR. SZABADALMI jGu HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56589. szám. VII/i. OSZTÁLY. Elektromosságszámláló két számlálóművel. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 április hó 21-ike. Elsőbbsége 1910 április hó 22-ike. Jelein találmány tárgya elektromosság1 - | számláló készülék két számlálóművel, ma- | lyek közül az egyik az összes energiafo­gyasztás följegyzésére szolgál, mindaddig, míg a fogyasztás egy meghatározott leg­nagyobb érték alatt marad, a másik szám­lálómű ellenben az összes fogyasztást azon idő alatt számlálja, mikor a megállapított legnagyobb értéket túllépték. A találmány értelmében a számláló ezen munkamódját azáltal érjük el, hogy egy differenciális hajtómű egyrészt a számlálómótor által, másrészt pedig egy, a meghatározott leg­nagyobb értéknek megfelelő állandó sebes­séggel járó mótor általi hajtatik úgy, hogy 1 a differenciális hajtómű planétakerékten­gely e aszerint, amint a pillanatnyi energia­szükséglet nagyobb vagy kisebb, mint a megállapított legnagyobb érték, az egyik vagy másik irányban forog és irányválto­zásnál a számlállómótornak az egyik szám­lálóműről a másikra való átkapcsolását 1 idézi elő. A találmány tárgya a mellékelt rajzon egyik foganatosítási alakjában szkémásan van föltüntetve. Az (1) számlálókerék a (2, 3) kerekek és a (4) tengely közvetítésével egy diffe­renciális hajtómű (5) kerekét hajtja. A | hajtómű másik (6) kerekét a változatlan I sebességgel forgó (7) mótor hajtja. Ez a mótor ismeretes módon elektromos vagy mechanikai úton (óramű vagy efféle útján) hajtható. A differenciális hajtómű (8) pla­nétakereke aszerint, hogy az (5) vagy (6) kerekek közül melyik forog gyorsabban, más-más érteleimben fog körülforogni. A két (11, 12) számlálómű váltakozó mű­ködtetésére való (a) tengelyt, az (1) szám­lálótengely a (2, 3) kerekek, a (4) közr benső tengely és a (9, 10) kerekek közve­títésével hajtja. Az (a) tengely az egyik (b) végén lengethetően van ágyazva, a má­sik végén pedig a (13) pont körül forgat­hatóan ágyazott (d) szögemelő (c) karjá­ban van vezetve. A planétakerék (f) ten­gelyén kivágásokkal 'ellátott (g) átkap­csoló tárcsa van elrendezve, melyein egy, a (d) emelő (e) karján megerősített (14) rúgó csúszik. Az (f) tengely forgásirányá­' nak megváltozásánál a (14) csúszó/ rúgó a (g) tárcsa kivágásainak egyikébe! lép és a tárcsa másik oldalára fektettetik át. En­nek következtében az (a) kerék tengelyén ülő (h) fogaskerék a (12) számlátóműről lekapcsoltatik és a (11) számlálóművel ho­zatik kapcsolatba. Az elrendezés célszerűen olyan lehet, hogy a (d) szögemelő a ha-

Next

/
Thumbnails
Contents