56517. lajstromszámú szabadalom • Berendezés képek fölfüggesztésére

Megjelent 1912. évi julius lió 12-én. MAGY SZABADALMI KIR hivatal SZABADALMI LEIRAS 56517. szám. vm/f. OSZTÁLY. Berendezés képek fölfüggesztésére. SCHELLE ÁGOSTON KERESKEDŐ BÉCSBEN. Bajelentésének napja 1911 julius hó 5-ike. Elsőbbsége 1910 február hó 7-ike. Találmányom tárgya oly képek fölfüg­gesztésére szolgáló berendezésre vonatko­zik, melynél a képek vízszintes rudakon eltolható és gyűrűkkel vagy horgokkal föl­szerelt függélyes rudakon függnek és a ta­lálmány lényege az, hogy a fölfüggesztendő képek hátsó fölületén kulisszák vannak föl­szerelve, melyeken gyűrűkkel vagy más hasonló tagokkal fölszerelt csúszódarabok vannak eitolhatóan és beállíthatóan elren­dezve úgy, hogy a különböző szélességű képeket bármely rúdpáron könnyen föl le­hessen függeszteni azáltal, hogy a csúszó­darabokat eme rúdpár rúdjainak egymástól való megadott távolságának megfelelően egyszerűen beállítjuk. A csatolt rajz 1. és 2. ábráján a talál­mány tárgyának egy foganatosítási alakja példaképen van oldal-, illetve hátulnézetben föltüntetve. Valamely előnyösen a födém közelében elrendezett vízszintes (1) sinen eitolhatóan függélyes rudak vannak vezetve, melyek közül rendesen egy-egy (2, 3) rúdpárt hasz­nálunk föl a (4, 5) képek fölfüggesztésére, mely célból a rudakon (6) horgok vannak alkalmazva. Találmányom értelmében a föl­függesztendő képek hátsó oldalán a kép szélességén végignyúló (7) kulisszák vannak fölerősítve, melyek, vagy egy-egy négyszög keresztmetszetű, fölül egy hasítékkal ellá­tott rúdból, vagy pedig két-két, a képkere­ten egymástól oly távolságban fölcsavarolt Z-keresztmetszetű rúdból állanak, hogy kö­zöttük a (8) vezető hasíték keletkezzék, mint az a rajzon látható. Ebben a (7) kulisszá­ban a (9) vezetődarabok csúsznak, melyek (10) csavarmenetes csapokkal ellátott (11) gyűrűkkel vannak fölszerelve, a (8) hasíték­ban eltolhatók és a kellő helyzetben a (10) csavarok becsavarásával rögzíthetek. Annak következtében, hogy a gyűrűk el­tolhatók, ugyanezen a rúdpáron több külön­böző szélességű képet is föl lehet függesz­teni. SABADALMI IGÉNY. Berendezés képek fölfüggesztésére, azáltal jellemezve, hogy a képkeret hátsó olda­lán egy (7) kulissza van fölerősítve, mely­ben a (11) fölfüggesztő gyűrűk vannak eitolhatóan és rögzíthetően elrendezve, oly célból, hogy különböző szélességű képeket lehessen ugyanazon a rúdpáron fölfüggeszteni. (1 rajzlap melléklettel.) PAUAS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents