56499. lajstromszámú szabadalom • Gyújtókészülék

nak használják. A benzintartány alkalmas helyén., pl. fenekén a (11) csavarzár van a benzin utántöltésére. A (6) födőhüvelyen a (12) kivágás is van, mely a hüvely fölemelésekor a lánggal szembe kerül (1. és 5. ábra) úgy, hogy ezen kivágásén kere^ztijí szivart, cigarettát, gyu­fát lehet meggy ú|tanií A (6) födőhüvely. fölső szélenek^közelében a (13) nyilások vannak, lejebb pedig a (14) nyílások, mely utóbbiak a (6) födőhüvely fölemelése­kor a kanóceső alá kerülnek. A (13) nyílá­sok az égéstermékek elvezetésére szolgál­nak, a (14) nyílások pedig levegőt vezetnek a lánghoz. A (6) födőhüvely . tetőlapjára a (15) cső­darab van erősítve, mely részben pl. asz­beszttel van megtöltve és a (6) födőhüvely lenyomásakor a benzinlángot kioltja úgy, hogy még parázs sem maradjon a kanócon, emel­lett a kanóccsövet tömíti. A (15) csődarab­kán vagy emellett á (16) rúgó van föl­szerelve, mely a kicserélhető (17) pyro­phoros fém- (cervas) darabkát tartja úgy, hogy midőn a (6) födőhüvely mozog, a (17) fémdarab meglehetős erővel szorul a (3) reszelőhöz. Hogy a (17) cervasdarab oldalt ki ne, térjen széles (3) reszelő alkalmazandó. E szerkezet úgy rendezendő el, hogy a (3) reszelő szorosan a (6) födőhüvely falá­hoz legyen szerelve és hogy a cervas-szikra a kanóc közvetlen közelében keletkezzék. A (17) cervasat hordó rúgó a (3) reszelő el­hagyása után a cervasat rögtön a hüvely falához szorítja, nehogy a cervas tartójából kieshessék. A cervasnak ilyen szerelése mellett az teljesen kihasználható. A cer­vasat természetesen másképen is meg lehet erősíteni, és pedig pl. úgy, hogy egy más fémdarabra erősítjük, mely a rúgóhoz van csíptetve vagy másképen van rászerelve úgy, hogy a cervas e módon is teljes egé­szében fölhasználtatik. Midőn a (6) födőhüvely teljesen bele­nyomatik a (4) födőhüvelybe, minden nyílás el van zárva úgy, hogy a benzinelpárolgás lehetőleg meg van gátolva. Midőn a (8) csap feje megnyomatik, az (5) spirálrúgó a (6) födőhüvelyt fölfelé nyomja, a (17) cervas a (3) reszelőhöz dörzsöltetik és a keletkező szikra meggyújtja a kanócból kiáramló benzingázt, az égés táplálására a (14) nyílá­sokon levegő vezettetik be, az égési termé­kek pedig a (13) nyílásokon távoznak. A láng léghuzam ellen védve van. Ezen gyújtókészülék lehet hengeralakú, mint a mellékelt rajzon, de lehet bármily más alakú is és tetszés szerinti fémből ké­szíthető. * SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gyújtókészülék, jellemezve egy a (2) kanóccsövet körülvevő föl- s letolható (6) födőhüvely által, melynek belsejében egy (3) reszelő s egy rugalmasan meg­erősített (17) pyrophoros fémdarab van elrendezve. 2. Az 1. igénypontban védett készüléknek egy hiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a (6) födőhüvely az (5) rúgó hatása alatt áll, mely a (8) állítópecek fölszaba­dítása után azt föltolja és hogy a (12) gyújtónyílással, (13) légbevezetőnyílások­kal, az égési gázok elvezetésére pedig (14) nyílásokkal van ellátva. 3. Az 1. igénypontban védett készüléknek egy kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a (6) födőhüvely fölső lapjának bel­sejére egy (15) kioltótömítő cső van sze­relve s egy (16) rúgó, mely a kicserélhető cervasdarabkát tartja, mely az (1) benzin­tartányhoz erősített (3) reszelőhöz, föl­felé haladása alkalmával hozzádörzsö­lődik. 4. Az 1. igénypontban védett készüléknek egy kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a (3j reszelő a (6) hüvely faláig ér úgy, hogy a (16) rúgó a (17) fémet, a (3) reszelő elhagyása után azonnal a hüvely falához szorítja, nehogy tartójá­ból kiessék, melybe úgy van szerelve, hogy egészen kihasználható. 5. Az 1. igénypontban védett készüléknek egy kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy az (1) bezintartány a (4) külső hü­velyben úgy van elhelyezve, hogy a két

Next

/
Thumbnails
Contents