56471. lajstromszámú szabadalom • Villamos Jarquard-gép pozitív kormányzású platinatűkkel

Megjelent 19155. évi julius lió 10-én. MAGY. ^^ KIft. SZABADALMI HU HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56471. szám. XlV/b. OSZTÁLY. Villamos Jacquard-gép pozitív kormányzású platinatűkkel. REGAL PATENT-GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG WIENBEN, MINT AUGUST REGAL TANÁR VVIENI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1911 májas bó 16-ika. Elsőbbsége 1910 május hó 17-ike. , Jelen találmány tárgya villamos Jacquard­gép pozitiv kormányzású platinákkal, mely az ismert ilynemű berendezésektől abban tér el, hogy igen csekély helyet igényel, hogy á platinákat működtető közbenső al­katrészek teljesen elesnek és hogy áram­fogyasztása lényegesen csekélyebb. Azzal, hogy a gép igen csekély helyet foglal el, még az is együtt jár, hogy a berendezés egyes részei sokkal könnyebben áttekinthetők és hozzáférhetők. Ezt azáltal érjük el, hogy a platinákkal kapcsolódó tűk a kontaktuspe­ceknek a mintakártya hosszában való hala­dásával szinkrón egymásután gerjesztett solenoidok vagy elektromágnesek hatása alatt állanak, amelyeknek célszerűen eltolható magjaik vannak, amelyek a tűk mozgását ós ezzel ezeknek az őket kormányzó kések által való továbbítását megakadályozzák vagy lehetővé teszik. A solenoidok magjai úgy vannak pl. U-alakú kengyelek gyanánt kiképezve, hogy a solenoid furatába való behúzásuk alkalmával esetleg azáltal, hogy száraik egymáshoz közel fekszenek és ru­galmasak, beszorulnak és önműködően nem kerülhetnek ismét kiindulási helyzetükbe, hanem ezen helyzetbe valamennyi egymás fölött lévő (c) magot működtető ide-oda mozgó rendező vagy efféle által vitetnek vissza. A mellékelt rajzon az 1. ábra a Jacquardgép solenoidjainak el­rendezését szkémásan, a 2. ábra magukat a solenoidokat más hely­zetben, a 3. ábra egy solenoidot magát; a 4. ábra a j)latinatűk tartó sinének távlati képe; az 5. ábra az alapnak és a mintánák köté­sét és a 6. ábra a lefejtett kapcsolóhengert tün­teti föl. A Jacquardgép platináit működtető so­lenoidok úgy vannak kiképezve, hogy mind­egyik (b) solenoid furatában egy (c) mag van elrendezve, mely U-alakú kengyel gya­nánt van kiképezve. Ezen kengyel szárai­nak (cl) végei egymáshoz közel fekszenek és rugalmasak úgy, hogy csekély súrlódás mellett szorulnak a (b) solenoid (a) furatába. A (c) magnak kúpos része is lehet, mely a sole­noidok behúzott helyzetében ezek furatába szorul. A (c) a solenoidmag akkor, ha a sole­noidtekercselés árammentes a hozzátartozó (d) platina vége alatt szabadon foglal helyet, ami a tűnek lefelé való mozgását akadá-

Next

/
Thumbnails
Contents