56467. lajstromszámú szabadalom • Berendezés matricaszedő gépeken a matricáknak kettős csatornákból fölváltva való kiszedésére

— 2 kiakasztórúd a (b) akasztéktól a (bl) -akasztókhoz vezettetik át (2. és 3. ábra). A (d) lengő súlynak az (e) csuklóstagba kapaszkodó (g) csapja a csuklóstag (el) hasítékába fogódzik, hogy á lengő súly az {a) kiakasztórúdhoz képest részleges füg­getlen mozgást végezhessen. A következő billentyűzésnél és az (a) ki­akasztórúd fölemelésénél a (d) lengő súly a 3. ábrabeli helyzetből ismét az 1. ábrabeli helyzetbe vezettetik át úgy, hogy a ki­akasztórúd a (bl) akasztók alól a (b) akasz­tók alá vitetik, és így tovább. A lengő súly a helytálló (f) csap körül való forgatható elrendezés helyett (f) for­.gáscsapjával az (a) kiakasztérúdon is meg­erősíthető és az (e) csuklóstag egyrészt egy a a lengő súlyon levő csapon, másrészt a helytálló (h) csapon (5. ábra) erősíthető meg. Az (e) csukló'stag a (h) csap részére (el) basítékkal van ellátva. A működés ugyanaz •mint az 1—4. ábrákban. A (d) billenő emel­tyű vagy lengő súly a kiakasztórúd fölfelé való mozgásánál 180°-al elforgattatik, mi­mellett az (e) csuklósrúd közreműködése folytán az (a) kiakasztórúd fölső végével másik helyzetébe kerül. A 6—9. ábrákban föltüntetett kiviteli alaknál egy váltószerkezet van elrendezve, mely az (a) kiakasztórúd által, az utóbbi mozgásánál, átállíttatik és a kiakasztórúd fölső végét az egyik vagy másik helyzetbe vezeti. Ez a váltószerkezet például az (i) váltóny.elvből áll, mely a háromkarú (i, il, a) emeltyű egyik |karját képezi. E három­karú emeltyű billenőemeltyűt képez, mely & helytálló (k) csap körül forgatható és az <l) húzórugó hatása alatt áll, mely a (k) forgáspont fölött az (i) váltónyelvbe kapasz­kodik. Az (il, i'') karokat az (a) kiakasztó­j-údon levő (m) csap működteti, mely egy­idejűleg az (i) váltőnyelven vezetődik. Ha az (a) kiakasztórúd egyik helyzetében (7, ábra) fölfelé mozgattatik, akkor a kiakasztó­rúdon levő (m) csap az (1) rugó utánenge­•dése következtében a nyelv előtt fölfelé haladhat, hogy a (b) akasztókra hasson. Ellenben az (a) rúd lefelé mozgásánál a xudon levő (m) csap a másik nyelvoldalon a kiakasztórúdnak a (bl) akasztók alatti másik helyzetébe csúszik. Egyidejűleg a további lefelé való mozgásnál az (m) csap a váltószerkezet (il) karjára hat és ezáltal a váltós?erkezetet (9. ábra) a másik hely­zetbe forgatja, melybe az utóbbi az (1) rugó által teljesen átforgattatik, mimellett a rúgó egyidejűleg a váltó munkahelyzeteit biz­tosítja. A kiakasztórúd újbóli fölemelkedé­sénél a rúd a másik oldalon hasonlóan játszik. A 10—12. ábrák a kiakasztórúdnak az egyik helyzetből a másikba való mozgatá­sára szolgáló váltószerkezetnek egy másik kiviteli alakját mutatják. E példánál a helyt­álló (k) csap körül egy kis (i) váltónyelv vau forgathatóan elrendezve, mely az (a) kiakasztórudon levő kis (m) csappal műkö­dik össze. E kivitelnél azonban a kiakasztó­rúd minden fölfels való • mozgásnál az (i) váltónyelv által egy az utóbbi segélyével egyoldalúan rögzített (n) vezetékben oly­módon tolatik el, hogy a másik (b) akasz­tókba ütközik. E mellett a váltónyelv át­állítása a kiakasztórúd fölfelé való mozgá­sánál a kiakasztórúdon elrendezett (o, ol) átállítókarok által történik, amennyiben az (o, ol) karok szabad végei az (i) váltó­nyelvre excentrikusan hatnak és ezáltal a váltónyelvet mindenkor a másik helyzetbe forgatják (12. ábra). A kiakasztórúdnak a váltónyelv által való fölváltott elterelése és a váltónyelvnek a kiakasztórúd lefelé való mozgásánál történő átállítása minden billen­tyűnyomásnál megismétlődik. A 13. és 14. ábra szerinti kiviteli alak­nál az (a) kiakasztórúd fölső vége két (r, rl) forgó keresztet tart. melyek között a (q) kilincskerék fekszik. A (q) kilincskerék fogszáma kétszerese egy-egy forgó kereszt karjai számának és a forgó keresztek egy­máshoz képest a kilincskerék egy fogával eltoltan vannak elrendezve úgy, hogy a kilincskerék minden forgásánál az egyik vagy másik forgókereszt karja a hozzátar­tozó (b) vagy (bl) akasztók alá lép, hogy az utóbbit működtesse, a mikor az (a) ki­akasztórúd fölemeltetik. A (q) kilincskerék­nek az (a) kiakasztórúd lefelé való mozgá-

Next

/
Thumbnails
Contents