56390. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet befelé nyíló ablak- és ajtószárnyaknak eső- és szélmentes elzárására

Megjelent 1»18. évi junlas bó 27-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI Jg g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56890. szám. Vlll/d. OSZTÁLY. Szerkezet befelő nyíló ablak- és ajtószárnyaknak eső- és szélmentes elzárására. WENDL JÓZSEF ASZTALOSMESTER WIENBEN. A bejelentés napja 1911 július hó 6-ika. Elsőbbsége 1910 március hó 24-ike. Jelen találmány tárgya oly szerkezet, mely befelé nyíló ablak- és ajtószárnyak­nak egy eltolás által emelhető és sülyeszt­hető sin segélyével való eső- és szélmentes elzárására szolgál. A találmány értelmében a szárnyakat rög­zítő sin oly módon van kiképezve és az ab­lakkeretlécekhez, illetve ajtószárnyakhoz, valamint az ablaktalphoz vagy a küszöbhöz képest olymódon van elrendezve, hogy e részek között tömített elzárást kapunk, mely víznek az alsó keretlécnél vagy az ajtó alsó szélénél való belépését megakadályozza, míg a szárny és az ablaktok között az oldalt levő függélyes hornyokba behatoló és lefolyó víz épúgy, mint az üvegezésen képződő kon­denzált víz is kifelé levezettetik. E mellett a víznek a sinvégeken át való behatolása illetve átfolyása azáltal van megakadályozva, hogy a megfelelő ékalakú szegélyléccel vagy szegélyezéssel ellátott sinvégek ferdén be vannak tetőzve. Továbbá oly berendezés alkalmaztatok, mely által a fölemelt sin előnyösen az ab­lak- vagy ajtózár reteszrúdja segélyével rögzittetik és a szárnyak a sin lesülyesztett helyzetében nem reteszelhetők el, miáltal a sinnek a tömítve záró helyzetbe való beál­lását kényszerítjük, ha az ajtó vagy az ablak elreteszelendő és másrészt a reteszrúd a sin által rögzittetik. A csatolt rajzon a találmány tárgya példa­képen egy ablakra alkalmazva van föltün­tetve, mimellett az 1. ábra az ablak egy részét kívülről nézve mutatja, amidőn a zárósín törve, egyrészt lesülyesztve másrészt fölemelve van /ábrá­zolva. A 2. ábra az 1. ábra oldalnézete. A 3. ábra az 1. ábra C—D vonala szerinti metszete és a 4. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti metszet. Az 5. ábra az ablak egy részének az ablak­vállazó magasságában kívülről tekintet né­zete, amidőn a bélésráma felé kiálló sinré­szek végeinek betetőzése látható. A 6. ábra az 5. ábra oldalnézete, a 7. ábra az 5. ábra függélyes metszete és a 8. ábra az 5. ábra E—F vonala szerinti metszet. A 9. ábra egy részlet távlati képe. Az (a) zárósin, mely ismert módon oldal­irányban való eltolás által emelhető és sü­lyeszthető, csatornát képez és célszerűen H-alakú keresztmetszettel bír. A sin csator­nát a fölső (b) és (c) szárak határolják, me-

Next

/
Thumbnails
Contents