56381. lajstromszámú szabadalom • Készülék pálinkafőzdékben a lepárlási folyamatok számlálására

Megjelent 1912. évi junius hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56B81. szám. IV/b. OSZTÁLY. Készülék pálinkafőzdékben a lepárlási folyamatok számlálására. G. A. SCHULTZE CÉG ÉS DOSCH ADOLF MÉRNÖK CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1911 augusztus kó 21-ike. A valamely kazánban végzett pálinkale­párlásnál a gőzöknek a lepárló készülékbe való átvezetése alkalmával túlnyomás ke­letkezik, mely szoros összefüggésben áll a végzett lepárlások számával. A jelen készülék célja a keletkezett túl­nyomások számának egy számláilókészülék segélyével történő jelzése, hogy ebből a lepárlások számára lehessen következtetni. A mellékelt rajzon az 1—3. ábrák a készüléket részletesen tüntetik föl, és pedig az 1. ábra a készülék keresztmetszete, a 2. ábra annak kívülről valló nézete és a 3. ábra a készüléknek egy csővezetéken való elrendezése. A kifelé egy (o) nyílás kivételével, tel­jesen elzárt (c) edényben (1. ábra) a tet­szőleges alakú és maghatározott súlyú (b) harang- foglal helyet, E harang alsó, nyi­tott végével alkalmas záró folyadékba (hi­ganyba, paraffinolajba stb.) merül, mely­nek fölszine a kifelé tömören elzárható (d) túlfolyási csavar segélyével rögzíthető. Fölfelé a (b) merülő harang az (e) rúd se­gélyével egy számlálókészülék (f) emel­tyűjével van összekötve. A (b) harang alá az (al) csatlakozó csőből egy (a) cső ve­zet, mely a folyadék fölszine fölé nyúlik. A (g) csatlakozó cső segélyével (3. ábra) a készülék ama helyen, ahol1 a nyomás föl­lép [pl. (r) csővezetékhez] kapcsolható. Ha most a nyomás a kapcsolás helyén az ott megállapított magasságra -emelke­dik, e nyomás a (b) harang belső üregét is kitölti. Ennek folytán a harang fölemel­kedik és a (z) számlálókészülék (f) emel­tyűje, melyet a harang magával visz, laz (fl) helyzetbe jut, miáltal a számlálóké­szülék egyidejűleg egy számmal tovább mozog. A nyomás csökkenésekor a (b) ha­rang ismét normális helyzetébe tér vissza. Természetes, hogy lehetnei a számlálóké­szüléket csak a harang sülyedése alkalmá­val eredeti helyzetébe visszaállítani. Mint­hogy a nyomás, mely a harangot meg­emeli, csak normális égetés alkalmával kö­vetkezik be, ennélfogva a harang emelke­déseinek száma egyszersmind a végzett le­párlási folyamatok számát is megadja, me­lyet azután a (z) számláilókészülék regisz­trál. SZABADALMI IGÉNY. Készülék pálinkafőzdékben a végzett le­párlási folyamatok számlálására, aaál-

Next

/
Thumbnails
Contents