56376. lajstromszámú szabadalom • Gép bádogcsövek fáncainak előállítására

Megjelent 1912. évi junius hó 27-én . MAGY. ggfe RIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56376. szám. XVI/b. OSZTÁLY. Gép bádogcsövek fáncainak előállítására. MEZEY ZSIGMOND GYÁROS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 március hó 4-ike. Jelen találmány tárgya gép, bádogcsövek I fáncainak előállítására. A találmány célja a bádogcsövek előállítására eddig használt gépek javítása. Ily gépeknél a fánc előkészítését oly hen­gerpárok eszközlik, melyek hengerei egy­másba nyúló karimáikkal, illetőleg gyűrűs hornyaikkal a bádoglemez széleit ferdeszárú U-alakba hengerelik. Az ily módon előké­szített fánc ferde külső szárát ezután húzó berendezés hajlítja befelé. A jelen talál­mány tárgyát képező gépnél a fánc ferdére hajlított külső szélének befelé való hajlí­tása és lefektetése görgők és korongok ál­tal történik, aminek nagy előnye az, hogy a bádoglemezt a vele gördülés útján érint­kező megmunkáló elemek nem veszik oly kedvezőtlenül igénybe, mint a súrlódó elemek. A mellékelt rajzon az 1. ábra a fáncoló berendezés fölülnézete, a 2. ábra az 1. ábra A—A vonala mentén való függőleges metszet, a 3. ábra a fáncoló berendezés elülnézete, a 4. ábra a berendezés egy részének a 2. ábra B—B vonalán át vett metszete na­gyobb léptékben; az 5. ábra a fáncoló berendezésen átvezetett bádoglemez keresztmetszetét mutatja a I megmunkálás három különböző szakaszában. A fáncoló berendezés (1—1) állványán beállítható csapágyakban egymással fogas­kerekek által összekötött négy (2, 3, 4, 5) tengely van ágyazva. A tetszőleges módon, pl. a (6, 7) szíjkorongok által hajtott (2) főtengelyre hosszirányban eltolhatóan és rögzíthetően a (8, 9) fáncképező hengerek vannak erősítve, melyekkel a velük egyenlő, de a (3) tengelyre fölcserélt helyzetben és megfordítva erősített (10, 11) hengerek mű­ködnek együtt. A (8) henger tehát a (11) hengerrel, a (9) henger pedig a (10) hen­gerrel egyenlő. A (8) és a (11) henger a külső oldalán a (12) gyűrűs horonnyal és a heriger testénél kevéssel nagyobb átmé­rőjű (13) karimával van ellátva. A (9) és a (10) henger a külső oldalán a (8), illetőleg a (11) henger (12) gyűrűs hornyába nyúló (14) karimával van ellátva; a (14) karima keskenyebb a (12) gyűrűs horonynál és nem terjed egészen ennek fenekéig. Az (1) gépállvány két oldaltartójára egy­egy (15) vezetéksin van erősítve, melynek hasítékában a (16) tartó csúsztatható és a kellő helyzetben rögzíthető. A (16) tartó egyik oldalára a (17) sin van erősítve, mely egyik, mellső végével a (8), illetve (11) henger (12) gyűrűs hornyának szabad te-

Next

/
Thumbnails
Contents