56364. lajstromszámú szabadalom • Szállítható, szétszedhető ház

Megjelent lí>12. évi junius hó 27-én. MAGY. ^^ KIR. SZABADALMI WM HIVATAL SZABADALMILEIRAS 56364. szám. VlII/a. OSZTÁLY. Szállítható, szétszedhető ház. ROSTOCK REINHOLD GYÁRTULAJDONOS KLOSTERNEUBURGBAN. A bejelentés napja 1911 julius hó 30-ika. A jelen találmány tárgya szállítható, szétszedhető ház, mely az eddigi ily há­zaktól abban tér el, hogy a teherhordó és térhatároló építési elemek vasbetonból van­nak előállítva és akként vannak kiképezve, hogy az épületet állványok alkalmazása és az egyes elemek átalakítása nélkül gyor­san állíthatjuk föl és szedhetjük szét. Ilyen épületek létesítése különösen föld­rengések által sújtott vidékeken igen aján­latos, mert az összes építési elemek az építőanyagnak kellő megválasztása folytán ' jelentékeny húzó feszültségeket képesek fölfogni, melyeknek különbeni legyőzése folytán az épületek rendszerint . bedőlnek. | Ehhez járul, hogy a kész épület elég sú- j lyos úgy, hogy annak az alapfalazattal \ való benső összeköttetése nem mulhatatla- j nul szükséges és az alapfalazatnak földrén- i gés folytán netán előálló eltolódásai magá­nak az épületnek épségben maradására I semmi vagy csak csekély befolyást gyako­rolnak. Az építőanyag kellő megválasztása folytán az épületnek tűzbiztonsága is el van érve. A mellékelt rajzokon a ta'álmány tárgya ; egy foganatosítási alakjában van föltűn- i tetve. Az ( 1. ábra az épületnek elölnézete. A 1 2. ábra vízszintes metszete. A 3. és 4. ábrák a sarokkötéseket per­spektivikusan tüntetik föl. A találmány szerint a teherhordó épü­letelemek vasbetonból készült üreges tes­tekből állanak (1. ábra), melyek úgy (a) oszlopok, mint (b) tartógerendák gyanánt lehetnek alkalmazva. Az (a) oszlopok kö­zött létesítendő falak kettős; falak gyanánt vannak kiképezve (2. ábra) és a betonból vagy vasbetonból készült (c) lemezekből vannak kiképezve (2. ábra) és a betonból horony segélyével vannak egymással össze­kötve. Ezen lemezeket a (d) lécek tartják egy­mástól egyenlő távolságban és az így ke­letkező hézagot rossz hővezető anyaggal tölthetjük ki. Az előnyösen impregnált fá­ból álló (d) lécek alkalmas módon az (a) oszlopokhoz vannak erősítve és- a (c) leme­zek megerősítésére is szolgálnak, melyeket azonkívül az (e) laposvasak vagy effélék merevítenek, mely utóbbiak a maguk ré­széről az állványokból kiálló vasalásokon lehetnek megerősítve. Válaszfalak és a fő­falak belső lemezei gyanánt könnyű anyag­ból, pl. gipsz-, salak- vagy tajtkőhabarcs­ból álló lemezeket is használhatunk. Az (a) oszlopokat és (b) gerendákat (4.

Next

/
Thumbnails
Contents