56351. lajstromszámú szabadalom • Jelzőberendezés

Megjelent lí>12. évi junius hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56B51. szám. IX/h. OSZTÁLY­Jelzőberendezés. GWIGGNER JÓZSEF TECHNIKUS BRIXENBEN. A bejelentés napja 1911 májns hó 26-ika. Jelen találmány tárgya jelzőberendezés, amely két könnyen forgatható dob köré fektetett végnélküli szalagból áll, amely a berendezést tartalmazó tok ablakaliakú nyí­lásai mögé vezettetik és az egyik dob el­forgatása által oly módon lesz eltolva, hogy a kívánt jelzés az ablakon megjele­nik. A találmány tárgyának egy példaképem foganatosítási alakját a mellékelt rajz tün­teti föl, amelyen az 1. ábra a készülék elölnézete, a 2. és 3. ábrák az A—B, illetve C—D vonalak szerinti hosszmetszetek. A szekrényalakú (a) tokban a (d) és (e) dobok (b—c) tengelyei könnyen forgatha­tóan vannak ágyazva. A (d) és (e) dobok köré a jelzést mutató alkalmas anyagból készült (f) végnélküli szalag van fektetve. Az említett dobok szélükön (fl) peckekkel vannak ellátva, amelyek az (f) szalag szé­lein kiképezett lyuksorozat megfelelő (g) lyukaiba fogódzkodnak az (f) szalagnak a (d) dobról való lecsúszásának megakadályo­zása céljából. Az (a) tokhoz levehetően erősített (al) fal (h) ablakal'akú nyílással van ellátva, amelyen az (f) szalag állása szerint annak egyik fölirása megjelenik. Ha pl. a föltüntetett készülék arra szol­gál, hogy egy kávéházban á vendégeket arra figyelmeztesse, hogy egy játékos, pl. billiárd, sakk, kártya, vagy bármi más ha­sonló játszmához kerestetik, úgy az (al) fal a «Mitspieler für gewiinscht» változtathatatlan fölirással van ellátva és az (f) szalag a különböző játszmáknak meg­felelő fölirásokkal van ellátva. A szükséghez képest az (f) szalag el lesz tolva, hogy a kívánt játszmának meg­felelő neve, pl. Biliárd, a (h) ablaknyílás előtt megjelenjen. Az (f) szalag eltolódása az (i) végtelen lánc útján történik, mely­nek (k) kereke a (b) dobtengely egyik vé­géhez van erősítve. Az (i) lánc alsó része az (a) tok fenekéből kiáll és könnyen kéz­zel fogható meg. Hogy az (f) szalag csak addig legyen eltolható, hogy fölirásainak egyike a (h) nyílás előtt megjelenjék, a (b) dobtengely másik végére az (m) kerék van erősítve, amelynek kerületén (n) ho­ronyok vannak kiképezve. Az (m) kerék kerületéhez a (p) rúgó folytán az (o) ki­lincs lesz szorítva. A két (n) horony közti távolság megfelel az (f) szalagon lévő két szomszédos fölirás közti távolságnak. A készülék az (r) csöngőberendezéssel van ellátva, mely az (s) billentyű által mű­ködtethető.

Next

/
Thumbnails
Contents