56336. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hajóknak a függélyes tengely körül való forgatására, ill. kanyarodására

Megjelent 1912. junius hó 15-én. MAGY. ggfet KIR. SZABADALMI sS!? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 568B6. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Újítás ágyakon. WELBER MÁTYÁS ÜGYNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 junius hó 12-ike. Jelen találmány tárgya ágyakon eszkö­zölt újítás, melynek célja, hogy az ágy tar­tósságát és szilárdságát növelje. Eddig ugyanis az ágy hosszdeszkáit a homlokfa­lakkal ágykapcsok segélyével kötötték össze, melyeknek egyikkapcsoliófelfe a hom­lokfalra, másika pedig a hosszdeszkának végén alkalmazott szegélylécre volt erő­sítve úgy, hogy az egész súly az ágykap­csokon és így a szegélyléceken is nyugo­dott. Ennek következtében az ágykapcsok, illetőleg' az ezeknek megerősítésére szol­gáló csavarok már rövid idő múlva megla­zultak, a folytonos javítási által az ágy fája romlott és tönkre ment, másfrészt pe­dig a hosszdeszkák szegélylécei is, igen könnyen lehasadtak, leváltak és letöredez­tek, miáltal az ágy használhatatlanná vált. A jelen találmány tárgyát képező újí­tás ezeket a hátrányokat teljesen meg­szünteti azáltal, hogy az ágy hosszdeszkái csáposán illeszkednek a homlokfalak meg­felelő mélyedéseibe s a hosszdeszkák vé­gén a homlokfalak mélyedéseibe behatoló zárak vannak alkalmazva, melyeknek kí­vülről kulccsal nyitható és zárható ki­lincsei a homlokfaltnak mélyedéseibe erő­sített ellenlemezekkel kapcsolhatók össze oly célból^ hogy azok a hosszdeszkáknak kihúzását a homlokfalak mélyedéseiből meggátolják. A mellékelt rajzon az 1. ábra a jelen újítás egyik kiviteli alak­jának függélyes hosszmetszete: a 2. ábra A—B vonala szerint, a 2. ábra pedig vízszintes metszete az 1. ábra C—D vonala szerint, a 3. lábra a hosszdeszka egy másik kivi­teli alakjának fölülnézete. Az (a) •hosszdeszka csáposán illeszkedik a (b) homlokfalnak megfelelő mélyedésébe úgy, hogy ezen mélyedésbe betolható és ab­ból kihúzható; a hosszdeszka végein ennél­fogva szegélyléc alkalmazva nincsen, s a hosszdeszkákat a homlokfalakkal semmi­féle oly alkatrész nem köti össze, mely a súly alatt meglazulhatna, vagy leszakad­hatna. A hosszdeszkáknak kihúzását a homlok­falakból a (c) zárak akadályozzák meg, me­lyeknek elforgatható (f) kilincse a hom­lokfal mélyedésébe erősített (g) ellenlemez­zel kapcsolódik. Ha így a (d) kulcslyukba, a kilincsnek szögletes (e) csapjára rátolt kulccsal a kilincset a zárba beforgatjuk, akkor a hosszdeszka ia homlokfalból ki­húzható, vagyis az ágy szétszedhető. A zárak, mint az 1. és 2. ábrán látható,.

Next

/
Thumbnails
Contents