56263. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas ülés

Megjelent 1912. évi junius hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56268. szám. VllI/f. OSZTÁLY. Rugalmas ülés. SCHWE1Z. REFORMSITZFABRIK ZINGG & MÜLLER CÉG ZÜRICHBEN. A bejelentés napja 1911 julius hó 26-ika. A találmány tárgya rugalmas ülés, amely­nek egymáshoz párhuzamos, kengyelszerű acéllemezrúgói beállítható rugalmassággal bírnak és egyetlen egésszé vannak össze­foglalva, mimellett nagyobb párnafölületek •esetén való egyenletes horderő elérése cél­jából a rugókat S-alakú ellennyomórugók támasztják alá. A mellékelt rajzon az 1. ábra derékalj alakjában kiképezett magaskeretű ülést mutat, a 2. ábra ugyanaz lapos kerettel, a 3. ábra egy háttámaszt tüntet föl, a 4. ábra pedig az ülés metszete, amely­nél az S-alakú támasztórúgók láthatók, az ő. ábra egy személy részére való auto­mobilülés, amely mind a négy szélén le van gömbölyítve. A rugalmas ülést a derékaljaknál, kere­veteknél és más hasonló bútoroknál szük­ségelt (a) keret és egy, a kereten kengyel­szerűen elrendezett (b, k, 1) rugókból álló rugókosár képezi. A (b, k, 1) rugókat (c, d) hosszlécek fog­lalják össze, amiáltal az ülésfölület egyen­etesen utánengedő egésszé alakíttatik, to­vábbá a fölületet tetszőleges számú (e) húzórúgó beiktatása által húzásra tetszőle­ges mérvben után engedővé tehetjük. A feszítőerő szabályozására az ülés (b) végrúgói (f, g) spirálrugók által, amelyek a keretben különböző távolságokban elrende­zett (h, i) peckekbe akaszthatók, a kerettel is szabályozható rugalmassággal vannak összekötve. A (b) rugóknál keskenyebb, de vastagabb (k, 1) acéllemezrúdók két-két példányban a (b) rugókra vannak fölszöge­cselve és az ülésfölületet képezik, amely ilymódon igen simulékonnyá válik. Nagy párnafölületeknek egyenletes utánaengedő­séget azáltal érjük el, hogy a (b) rugókat a párna nagyságának és igénybevételének megfelelően tetszőleges számban és tetsző­leges közökben S-alakú (m) lemezrugók által támasztjuk alá úgy, hogy a rugók maximális terhelésnél sem válhatnak me­revvé, tehát a rugózásnak nincs holtpontja. Háttámaszok előállítása céljából, ame­lyeknek terhelése rendszerint kisebb, mint az üléseké, az egyetlen, de vékonyabb da­rabból álló (b) lemezrugókat tetszőleges alakban alkalmazzuk, amint azt a bútor alakja megkívánja. A bútor oldalszéleinek legömbölyítése céljából az (a) keret és a szélső (b) lemezurgók között (n) rugókat rendezünk el, a kitöltendő oldalnyílásoknak megfelelő ívhosszban és a terhelésnek meg­felelő szélességben és vastagságban.

Next

/
Thumbnails
Contents