56180. lajstromszámú szabadalom • Szövet légijárművek számára

Megjelent 1912. évi május hó 323-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56180. szám. V/h. OSZTÁLY­Szövet légijárművek számára. K1RCHNER WILHELM FŐHADNAGY CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1911 junius hó 20-ika. Elsőbbsége 1911 január hó 25-ike. Ismeretes légi járművek számára való szövetek külső rétegét a legcélszerűbben sárga színnel ellátni, hogy a guminak az ultraviolett napsugarak hatása alatt való bomlását megakadályozzuk, ami által a szö­vet áthatlansága hosszabb ideig megóya­tik. Ajánlották továbbá ezen színezés he­lyett a külső burkolatrétegre aluminium­port fölvinni, tehát a színezést a por által helyettesíteni. Gyakorlati kísérletek meg­mutatták, hogy az aluminiumpor fölvitele az új szövet éthatlanságát nem fokozza, hanem egy ideig megóvatik a gázáthatlan­ság azon foka, mely új szöveteknél meg­van. A tapasztalat azonban megmutatta azt is, hogy az aluminiumpor lassanként eső és egyéb időjárási befolyások által, továbbá a burkolatszövet megmunkálása és kezelése következtében teljesen lemosatik, illetve lekopik úgy, hogy a szürke szövet, a további használatnál a napsugaraknak vé­delem nélkül ki van téve, nincs tehát meg­akadályozva az, hogy a további használat­nál a guminak az ultraviolett napsugarak által való erős bomlása bekövetkezzék. Ezen hátrány a találmány értelmében azáltal kerültetik el, hogy a fémbevonatot nem a fölső szövetréteg színezésének pót­lása gyanánt, hanem sárgára vagy más megfelelő színre festett szövetréteggel kapcsolatban alkalmazzuk. Ezen egyesítés által azt az előnyt érjük el, hogy gyakorlatilag tekintetbe nem jövő súlyszaporítás mellett a légijármű élettar­tama és használhatósága az eddig ismert kivitelekkel szemben több, mint a kétsze­resre fokoztatik. A légijármű szövetének színezése, a szí­nezett szövet és a fémbevonat sorrendje, valamint a rétegek száma tetszőleges le­het. SZABADALMI IGÉNY. Szövet légijárművek számára, jellemezve magában véve ismert fémbevonatnak és valamely az ultraviolett sugarakat föl­vevő, magában véve ismert színezésnek egyidejű alkalmazása által. PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA aUCAPESTEN-

Next

/
Thumbnails
Contents