56159. lajstromszámú szabadalom • Berendezés csapágyak melegenfutásának önműködő jelzésére

Megjelent 1912. évi május hó 25-én. MAGY. ggfc KIR. SZABADALMI jj ||| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56159. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Berendezés csapágyak melegenfutásának önműködő jelzésére. KÖNIG JÓZSEF GAZDASÁGI SEGÉD BUCHELSDORFBAN. A bejelentés napja 1911 juniua hó 3-ika. Eddig mint igen nagy hátrány volt érez­hető, hogy a csapágyak melegen futásának jelzésére szolgáló berendezések nem mű­ködtek oly szabatosan, hogy üzemzavarokat idejében el lehetett volna kerülni. Ennek főleg az az oka, hogy az ismert berende­zések igen bonyolódottak és ezért gyakor­latilag nem értékesíthetők és a gépszemély­zet részéről állandó ellenőrzést igényelnek. A szóban lévő találmány tárgya ezen a hátrányon segít, amennyiben olyan egy­szerű berendezést létesít, melyre a rázkó­dások hatást nem gyakorolnak és melynek hiányos működése teljesen ki van zárva. Találmányom lényege abban van, hogy a jelzőberendezést oly anyag megolvadása indítja működésnek, melynek olvadási pontja valamivel magasabb, mint a csap­ágyban megengedhető legnagyobb hő­mérséklet. A csatolt rajzon eme berendezés egy foganatosítási alakja van példaképen ábrá­zolva, Az (a) csapágy (c) csavarok segélyével van a (b) csapágybakra erősítve és (d) csapágycsészékkel van fölszerelve. A csap­ágy oldalt egy (o) furattal van ellátva, melybe valamely könnyen olvadó anyag, pl. viasz van töltve. Ezt az anyagot akként kell megválasztani, hogy olvadási pontja a csapágycsészék megengedhető legnagyobb fölmelegedésének feleljen meg. A csap­ágybakön alkalmazott (g) támasztékban egy (h) emelő van ágyazva, melyet egy rúgó állandóan a nyíl irányában törekszik forgatni és mely a másik emelőkarral csuk­lós kapcsolatban lévő (i) pecket az (e) fu­ratba beszorítani törekszik. Ugyanezen az emelőkaron egy (1) hajtókerék és (k) ha­rang is föl van szerelve. Az (i) pecek elmozdulását elektromos áramkör zárására is föl lehet használni, mely ugyancsak egy csengettyűművet mű­ködtet, hogy a csengettyűművet a csap­ágytól távolabb is alkalmazhassuk. A berendezés működési módja a követ­kező: Ha a csapágy fölmelegedése a meg­engedhető fölmelegedésnél nagyobb, az (e) furatban levő anyag megolvad és annak következtében, hogy a megolvadt anyag egy hornyon a csapágy belsejébe folyik és itt kenőanyag gyanánt szerepel, módot nyújt arra, hogy az (i) pecek a rúgónyomás hatása alatt a csapágy belsejébe behatol­jon. Ekkor az (i) hajtókerék a csapágyba ágyazott tengelyre ékelt (n) kerékkel kap­csolódik és a (k) harangot megszólaltatva,

Next

/
Thumbnails
Contents