56130. lajstromszámú szabadalom • Eljárás izzófényhez való szálak és harisnyák bevonására, illetve impregnálására

Megjelent 1912. évi május iió 31-én. ívíAGY. gh* KIR SZABADALMI BOT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56130. szám. lí d. OSZTÁLY. Eljárás izzófényhez való szálak -és harisnyák bevonására illetve impregnálására. BAGRACHNOW GRÉGOIRE MAGÁNZÓ FÁRISBAN. A bejelentés napja 1911 julius hó 11-ike. Elsőbbsége 1910 julius hó 23-ika. A jelen találmány tárgya eljárás bár- j minő tűzálló anyagból készült rost- vagy j fémszálaknak izzófényhez alkalmas ritka j földfémekkel vagy ezek vegyületeivel való impregnálására, illetve bevonására, amely szálakból még az impregnálás, illetve be­vonás előtt harisnyákat alakíthatunk úgy, hogy azok a szóban forgjó eljárásiból, mint kellő szilárdságú, kész izzófényharisnyák kerülnek ki. Az impregnáló eljárás továbbá a jelenleg forgalomban lévő harisnyák szilárdságának növelésére vagy pedig elhasznált harisnyák fölújítására is alkalmas. A szálaknak (első sorban igen vékony, platinából, nikkelből vagy más efféle fém­ből készült fémszálaknak) vagy az ezek­ből alakított harisnyáknak ritka földfémek­kel való bevonására ezen földfémek alko­holos, étheres stb. oldatából, és pedig első sorban és a legelőnyösebben magas fokú alkohollal készült, koncentrált oldatból való fürdőt alkalmazunk. A fürdőhöz ugyanazon ritka földfémeket használhatjuk, amelyeket ilyen célokra ál­talánosan alkalmaznak (zirkonium stb.). A találmány tárgyát tevő eljárás kivite­lére a bevonandó szálakat vagy harisnyá­kat a fürdőbe merítve, megfelelőleg hevít­jük. A bemártás és egyidejű hevítés idő­tartama hosszabb vagy iiö videb-b lehet asze­rint, hogy minő vastagságú földfémlerakó­dást akarunk elérni. Hogy a szálak vagy harisnyák hevítése a bemártás folyamán bizonyos szabályszerű­séggel menjen végbe, a jelen találmány érteimében a megfelelő hőfok állandó fön­tartásáról, a káros hőemelkedés kiküszö­bölése mellett akként gondoskodunk, hogy meggyújtjuk az alkoholfürdőt, amelybe a szálakat és harisnyákat merítettük. Ily módon elkerüljük a főleg igen vé­kony fémszálakból készült harisnyák defor­mációját s elérjük azt, hogy ezen fémszál lak többé vagy kevésbbé vastag földfém­réteggel egyenletesen vonódnak be. Eké­pen a földfémréteg a fémszállal bensőleg egyesül és erősen hozzátapad. Ugyanezen eljárás alkalmazható közön­séges, Auer-féle vagy egyéb pamut-ramié­vagy selyem- stb. vázzal készült harisnyák kezelésére, oly célból, hogy szilárdságukat és világító erejüket növeljük. Ezen haris­nyák ily módon annyira ellentállókká vál­nak, hogy nem szükséges azokat szállításuk alkalmával kollodiummal bevonni, valamint a gázégő tisztításakor arról az eltörés ve­szélye nélkül leszerelhetők. Azonfelül ;a

Next

/
Thumbnails
Contents