56129. lajstromszámú szabadalom • Villanyhajtású kézi körfűrész

Megjelent 1912. évi május iió 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56129. szám. X/k. OSZTÁLY. Villanyhajtásíi kézi körfűrész. BERLINER SIMON ÁLLAMI HITTANÍTÓ MÁRAMAROSSZIGETEN. A bejelentés napja 1911 julius hó 6-ika. Élő fákat eddig fáradságos és hosszadal­mas kézimunkával fejsze segítségével vág­tak ki. Jelen találmány tárgya, mely villamhaj­tású kézi körfürészre vonatkozik, ezen hát­rányokat kiküszöböli és célja élőfákat (ke­vés emberi erővel és gyorsan, tehát kis üzemköltséggel kivágni. A találmány lényegé abban áll, hogy hordozható elektromotor burkolatából ki­nyúló karok segélyével ágyazott két kör­fürészt a mótor tengelye áttételi elemek segélyével egymással ellenkező értelemben forgat. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképeni kiviteli alakja vázla­tosan van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán fölülnézetben, míg a 2. ábrán elölnézetben. A mótor (a) burkolatából kinyúló (b) ka­rokba ágyazott (2) tengelyekre egy-egy (c) körfürész van ágyazva és az (e) tenge­lyen a körfürész, valamint az (e) tengely ágyazása között egy-egy (d) fogaskerék ül, melyek az (f) tengelyen ülő (g) fogas­kerekekkel kapcsolódnak. Az (f) tengelyre ezenkívül (h) fogaske­rék van ékelve, mely a mótor (i) tenge­lyére ékelt (j) fogaskerékkel kapcsolódik. Ha az áramkört a (k) dugasz segélyével zárjuk, a mótor működik és az említett áttételek segélyével a fürésztárcsákat egy­mással ellenkező értelemben forgatja és ha azokat a fa törzsének tartjuk, úgy azok a fát elfűrészelik. Természetes, hogy a találmány tárgyán sok változtatást eszközölhetünk anélkül, hogy ezáltal a találmány lényege válto­zást szenvedne, így az említett fogaskere­kek helyett alkalmazhatunk, láncketrék vagy dörzskerékáttételeket is. Azonkívül a mótor burkolatáthosszúrúd­alakú fogantyúval, valamint kengyelalakú fülekkel láthatjuk el, mely fülekbe szíjat húzva az egész szerkezetet a munkás nya­kába akaszthatja, miáltal úgy a szállítása, valamint h&sználatla megkönnyíttetik. SZABADALMI IGÉNY. Villamhajtású kézi körfürész, jellemezve hordozható . elektromotor burkolatából kinyúló karok segélyével ágyazott két körfűrész által, melyeket a mótor ten­gelye áttételi elemek segélyével egy­mással ellenkező értelemben forgat. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NVOWOÁJA BUÜAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents