56076. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkalikus elektrolyttel bíró akkumulátorok elektódáinak előállítására

Megjelent 1913%. évi május hó 15-én. MAGY. SZABADALMI kir HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56076. szám. VII i. OSZTÁLY. Eljárás alkálikus elektrolyttel biró akkumulátorok elektródáinak előállítására. PÖRSCKE HEINRICH PAUL RUDOLPH LUDWIG MÉRNÖK ÉS ACHENBACH JULIUS ADOLPH ERWIN KERESKEDŐ HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1911 julius hó 7-ike. Elsőbbsége 1911 janaár hó 27-ike. Találmányunk tárgya eljárás alkálikus .elektrolittel biró akkumulátorok elektró­dáinak előállítására, melyek aktivanyaga ki­záróan fémek alacsonyabb vagy magasabb oxidjaiból áll és az áramelveaető tartlókkal jól vezető kapcsolatban, egyúttal pedig a, kimosás ellen is biztosítva van. Találmár nyunk szerint ezt akként érjük el, hogy a fémoxydokat, pl. a nikkeloxidot a veaető­pótlék használata mellett vagy nélkül bá­dogcsíkra visszük föl, mely azon az olda­lán, melyre az oxidokat föl kell vinni, re­szelő módjára van kiképezve. Ezt legelő­nyösebben akként végezzük, hogy a bádo­got lyukasztjuk, de a lyukasztásnál nem vágjuk teljesen át, hanem csak bordával látjuk el, mit akként érhetünk el, hogy a lyukasztó, vagy a lyukasztó kis fogai csakis kerületüknek mintegy háromnegyed részén vágják át a bádogot, kerületük utolsó egynegyed részén azonban sértetlen nül hagyják és a kivágott darabot a bádog­ból csak kisebb-nagyobb szög alatt hajlít­ják ki (1. ábra). Az ekként kezelt, tehát reszelőszerűen lyukasztott bádogcsíkot az érdes oldalán vékony aktivanyagréteggel vonjuk be és a két bádognak bevont, érdes fölületét egymásra fektetjük (2. ábra), az­után egymásra szorítjuk és az ekként elő­állított, maguk között aktivanyagot be­záró két csíkot alkalmas módon elektró­dákká formáljuk. Ezt legelőnyösebben ia kettős csík hullámzásával és összenyomá­sával, öseaehajtogatásával vagy össze teker­cse lésével végezzük. Az alakítás után az elektródát sajtón célszerűen kisebb-nagyobb nyomás alatt sajtoljuk, hogy szilárd le­pény keletkezzék, melyben a fémoxid egyen­letesen van elosztva (4. és 5. ábra). Ezeket az elektródalepényeket alkalmas tartókba foglaljuk és ekkor használatra készek. Az ekként előállított elektródák­nál az aktivanyag az elvezető tartókkal igen nagy fölületeken érintkezik, ezenkívül a lyukgatott reszelőszerű bádogok között fogva tartott aktivanyagot a bádogok fogai is jobban tartják és szorosabb ve­zetőkapcsolatba hozzák a- bádogokkal, mintha sima bádogok volnának alkalmazva, főleg annak következtében, hogy ezek a fogak a bádogokkal és így a tartókeretek­kel is közvetlenül vezető összeköttetésben vannak. A föntebb leírt eljárást akként is mó-

Next

/
Thumbnails
Contents