55992. lajstromszámú szabadalom • Szabályozható elektromos gyógyfürdőkád

Megjelent 1913. évi április hó 30-án. MAGY. KIR. SZABADALiMI JS M HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55992. szám. vil/e. OSZTÁLY. Szabályozható elektromos gyógyfürdőkád. BAI.TS TAMÁS CUKORKAGYÁRIGAZGATÓ ÉS RISCHAR LENARD MÜGÉPÉSZ ÚJVIDÉKEN. A bejelentés napja 1911 április hó 16-ika. Jelen találmány tárgya szabályozható elektromos gyógyfürdőkád, melynek lényege abban áll, hogy a kád két részből van ki­képezve, mely részek egymással, egymás­tól elszigetelten vannak összekapcsolva. Az áramforrásból az áram pozitív vezetékét az egyik kádrészbe, a negatív vezetéket a másik kádrészbe vezetjük. Miután a kád­részek egymástól elszigetelten vannak el­rendezve, a vízben elektromos áramlás áll elő. Az áramkörbe egy rekeszes ellenállást és csuklós áramváltót iktatunk, miáltal az áramerősségét és irányát tetszés szerint változtathatjuk meg, ezáltal erős elektro­mos áramlást idézhetünk elő. A két kád­rész között szigetelés gyanánt használt fa, vagy hasonló anyag vájattal van kiké­pezve, melybe a test vastagságának meg­felelő kivágással ellátott szigetelő lemezt, nevezetesen kaucsuk lemezt tolhatunk. Ez­zel azt érjük el, hogy a víz fölső rétegét is egymástól elkülönítjük, minek következ­tében a fürdőző testhez közel az elektromos áramlás legerősebb lesz. Jelen találmány tárgyát képező fürdő­káddal tehát a fürdőben nyugvó test inten­zív elektromos hatásának vétetik alá. Jelen találmány egy példaképeni foga­natosítási alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra az elektromos gyógyfürdőkád hosszmetszetét, a 2. ábra az elektromos gyógyfürdőkád fölül­nézetét és részben metszetét, a 3. ábra az elektromos gyógyfürdőkád ke­resztmetszetét, a 4. ábra pedig egy összekötő csavar met­szetét mutatja. A találmány lényegében az elektromos­ságot jól vezető anyagból készült (1) kád­ból áll, mely a (2) fejrészből és a (3), láb­részből van kiképezve. A (2) fejrész a kád­nak körülbelül 7S , a (3) lábrész pedig a kádnak körülbelül 2 /s részét képezi. A (2) és (3) kádrészek a (4) fakerettel, vagy hasonló szigetelő anyaggal vannak egy­mástól elszigetelve. A kádrészek összeerő­sítésére az (5) csavarok szolgálnak, melyek viszont a (6) gumihüvelyekkel vannak a kádrészektől elszigetelve. A kád maga pe­dig a (8) kádlábnak alá helyezett (7) üveg­talpak által izoláltatik a környezettől. A több elem által táplált áramkörbe az áram erős­ségének szabályozására rekeszes ellenállást, az áram irányának tetszés szerinti változ­tatására pedig csuklós áramváltót iktatunk* f

Next

/
Thumbnails
Contents