55972. lajstromszámú szabadalom • Újítás cserépkályhákon

Megjelent 1913. évi április Hó 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55972. szám. H/h. OSZTÁLY. Újítás cserépkályhákon. INCZE JÓZSEF KÁLYHÁSMESTER DÉSEN. A bejelentés napja 1911 junius hó 1-je. A jelen találmány tárgya cserépkályhák újítása, mely lehetővé teszi a helyiség levegő­jének egyrészt gyors fölmelegítését, más­részt a melegnek a helyiségben hosszabb ideig való megtartását. A találmánybeli cserépkályha belseje válaszfallal két részre van osztva, az egyik része megfordított U-alakra van kiképezve úgy, hogy a füstgázok kényszerítve vannak a kályha födőlapjától visszatérni a tüzelő­tér fölött elhelyezett lapig s csak azután jutnak a kályha második részébe, hol annak nagyságához képest, egy, két vagy több helyen vaslemezből készült sütőszerű betét van befalazva s úgy vannak elhelyezve, hogy a füstgázok a kéménynyílás fölé való haladásuk útjában azokat körüláramolják s gy azok a meleget, a helyiség fölé nyitott végeiken át közvetlen kibocsátják s így a helyiséget rövid idő alatt fölmelegítik, míg a hályha cserépanyaga melegkötő képes­ségénél fogva a helyiségnek tartós melegét biztosítja. A csatolt rajzon a találmánybeli kályhá­sak három sütőszerű betéttel ellátott foga­natosítási példája van föltüntetve: az 1. ábra a kályha függélyes metszete a 2. ábra A—B vonala szerint, a 2. ábra ugyancsak függélyes metszet az 1. ábra C—D vonala szerint, a 3. ábra a kályha alaprajza az 1. ábra E—F vonala szerinti metszetben, a 4. ábra a kályha más kiviteli alakjainak függélyes metszete, az 5. ábra a 4. ábra szerinti kályhának víz­szintes metszete. A füstgázok az (1) tüzelőtérből a (2) nyí­láson át a (3) füsttérbe jutnak, onnét a (4) nyíláson keresztül az (5) és (7) füstcsatorná­kon át a (6) választófal megkerülésével a (8) válaszfal alsó részén alkalmazott (9) nyí­láson a (10) hevítőtérbe kerülnek s az itt elhelyezett (11) sütőszerű betéteket zeg-zúg­szerűen körüláramolják és a (12) kémény­toldón át a kéménybe jutnak. A (11) sütőszerű betétek vaslemezből készülnek és egymás fölött vannak elhe­lyezve, ezeknek egyik vége nyitott és a helyiségbe torkollik, a másik vége a kályha válaszfalába van befalazva, amellett minden sütőszerű betét fölső részén és pedig szük­ségszerűen a jobb-, vagy baloldalon, víz­szintes lemez van erősítve, mely a kályha oldalfalába van befalazva úgy, hogy a füst­gázok a sütőszerű betéteket zeg-zúgszerűen áramolják körül s így azok a betétek nyitott

Next

/
Thumbnails
Contents