55971. lajstromszámú szabadalom • Rostélynélküli gázosító

Megjelent 1913. évi április Hó 30-án. MAGY. g&gt KIR. SZABADALMI J$SB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55971. szám. Il/e. OSZTÁLY. Rostélynélküli gázositó. HELLER FRITZ IGAZGATÓ KASNAUBAN. A bejelentés napja 1911 májas hó 23-ika. Elsőbbsége 1909 junius hó 24-ike. A 31710. számú osztrák szabadalom tárgya rostély nélküli gázositó, melynek segélyével minden fajta tetszőleges szem­nagyságú tüzelőanyag, salak- és kokszmen­tes hamu hátrahagyásával elgázosítható. Ezen találmány lénjege abban áll, hogy a szén, illetőleg a tüzelőanyag a generátor belsejéből a lejebb fekvő szűkebb torokba kényszerül, amely az elgázosító térnek van kiképezve; ennek oldalában elhelyezett szélszekrény fúvókái- előtt elhaladva egyen­letes lég- és gőzáram éri, mely gyors és, egyenletes elgázosítást idéz elő, anélkül, hogy az egyik helyen korábbi desztiláció .állna elő és egy másik a szélszekrénytől távolabb fekvő helyen a még érintetlen szén-, illetve tüzelőanyag a desztillációter­mékek által befolyásoltatnék. Ezen eljárás­sal tényleg salakmentes gázosítást érünk el és a hamutérbe! csak teljesen elégett fehér hamu jut. Az eddig ismert generátorok rendkívül nagy gázosítótérrel bírnak miáltal a tüzelő­anyag elgázosítása nagyon egyenlőtlenül történik, aszerint, amint csekélyebb avagy nagyobb távolságra vau a légbevezető nyí­lástól. Ennek következtében a légnyílások közvetlen közelébe rendkívül heves az el­gázosítás, míg távolabbi, a generátor fala mellett lévő szénanyag elgázosítása hátra­marad és a közép felől jövő* kátrány által összeragasztatik. Ezáltal összeragasztott tö­megek állanak elő, melyekbe a levegő be nem hatolhatván, salak alakjában hagyják el a generátort. Ezáltal a generátor gyakori eltömődése áll elő és gazdasági hátrányt is okoz. Egyetlen előnyük azon generátorok­nak, melyeknek nagy az elgázosító terük, abban áll, hogy ezekben nagymennyiségű szén gázosítható el ugyanazon idő alatt, mint a 31710. számú osztrák szabadalom szerinti generátorban, melynek kicsiny az elgázosító tere. Jelen találmány célja már mos.t oly ge­nerátor előállítása, melynél — a leírás ele­jén említett elv szerint — lehetőleg cse­kély keresztmetszetű gázosítótérben a tüzelő­anyag egyenletes légáramnak van kitéve és emellett amennyileges teljesítőképesség lényegesen növeltessék. Ezen cél azáltal van elérve, hogy a generátor szélesebb ke­rületű hamutere fölött két vagy több egy­mással átellenben lévő falon két, esetleg több légtartány van elrendezve. Amint azt a generátor egy példaképeni kiviteli alakjának metszetét föltüntető rajz mutatja, a lefelé szűkülő (a) elgázosító akna azon nelyén, ahol eddig a rostély volt al-

Next

/
Thumbnails
Contents