55967. lajstromszámú szabadalom • Fúrókészülék

Megjelent 1918. évi április hó 3Q-án. MAGY ^ KIR SZABADALMI fMffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55967. szám. XII/a. OSZTÁLY. Fúróké8zölék. CANTILLI CONSTANTIN GYÁROS BUKARESTBEN. A bejelentés napja 1911 május hó 4-ike. A találmány tárgya oly fúrókészülék, amelynek segélyével tetszőleges méretű és mélységű fúrólyukak bármilyen minőségű talajban előállíthatók. A találmánynak egyik fő jellemző vo­nása abban áll, hogy a fúrószerszámokat hajtó mótor magában a fúrókészülékben van elrendezve úgy, hogy a szerszámot vagy szerszámokat lefelé vagy fölfelé haladó mozgásuk közben, a munka előrehaladásá­nak mértékében folyton követi. Amellett a centrifugális erő hatása is ki van használva a megmunkálandó talajöv tágítására, illetve annak a fúrócsőnél bő­vebbre való tételére, mimellett azonban a fúrószerszámok úgy vannak elrendezve, hogy a csőoszlopon áthúzhatok. A találmány tárgyának néhány kiviteli alakja a mellékelt rajzokon van föltün­tetve, amelyeken az 1., 2. és 3. ábra a fúrókészülék tengely­metszetét három darabban, a 4. ábra pedig az alaplemezen át vett. ke­resztmetszetét mutatja, mig az 5—-20. ábrákon a készülék egyes Rész­letei láthatók. A fúrókészüléket az (1) fémcső fog­lalja magába, amelynek fölső része (1. ábra) a (2) kupolában végződik, ahol ez utóbbi a készüléket tartó drótkötél meg­erősítésére szolgáló, kúpos (3) csavart hordja. Az (1) cső (4) alsó része (3. ábra) a különböző fúróeszközök megerősítésére szolgáló csavarmenetekkel vagy más meg­felelő kapcsolószerkezetekkel van ellátva. Az (1) cső belsejében egy (5) elektromótor (2. ábra) foglal helyet, amelyet a (6) lés (7) pontokban megerősített tárcsák vagy effélék rögzítnek központos helyzetben. Az áramot a motorhoz a (8) vezeték szállítja, amely a (9) kapcsolódobozban végződik, míg ez utóbbihoz a kívülről jövő áramve­zeték csatlakozik. A (9) doboz az (0) me­revítő falra van szerelve, amelyet szöge­csek rögzítnek az (1) csőben. A (7) tárcsa fölött egy, a mótor fordulatszámának sza­bályozására szolgáló tetszőleges (10) szar­kezet van elrendezve, amelyet a mótor ten­gelyével a (11) dörzskapcsoló köt össze. Az (0) harántfal és a (7) tárcsa a cső bel­sejének' vízhatlan elzárása céljából a'szük­séges tömítőanyagokkal van ellátva, ame­lyek a víznek vagy más idegen anyagok­nak a motorhoz való jutását megakadá­lyozzák. Az (1) cső alsó végére a ,(12) hüvely illeszkedik, amelynek falába a (13) és (14) nyílások vannak vágva. A (12) hüvely tor-

Next

/
Thumbnails
Contents