55905. lajstromszámú szabadalom • Kormánymű közvetlenül ható gőzgépekhez

Megjelent 35. évi április hó 25-én. MAGY. Kia SZABADALMI Mg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55905. szám. V/d/l. OSZTÁLY­Kormánymű közvetlenül ható gőzgépekhez. DIKKERS GERHARD JOAN OTTÓ DORIS GYÁROS LONNEKERBEN. A bejelentés napja 1911 március hó 31-ike. A közvetlenül ható gőzgépeknél pl. szi­vattyúknál stb. ezideig alkalmazott, egyet­len összefüggő darabból álló kormánytoló­kák segélyével nem volt lehetséges a gőz­elosztást — hacsak más elengedhetetlen feltételek teljesítésének rovására nem — úgy szabályozni, hogy a gőzkiboesátó nyí­lás teljesen nyitva legyen abban a pillanat­ban, mikor a másik oldalon a gőzbebocsátó nyílás kinyílott. Ezen körülmény idézte elő, hogy bizo­nyos ellennyomás lépett föl, mely a hatás­fokot csökkentette és a kormány tolóka vib­ráló mozgást végzett, mely mellett sem a gőzbevezetés, sem a gőzelvezetés nem a kivánt módon ment végbe. Kedvező körül­mények között az ilyen kormáuytolóka csak benne rejlő mozgási energia folytán tu­dott keresztül jutni ezen kritikus pont fö­lött. A rendetlen gőzelosztásnak oka abban keresendő, hogy az eddigi kormánytolókák­nál a bebocsátó és kibocsátó élek merev összefüggésben állanak egymással. Ilyen elrendezés mellett pedig nem lehet elérni, hogy az egyik oldalon a gőzkibocsátó nyí­lás teljesen nyitva legyen azon pillanatban, mikor a másik oldalon a gőz már kezd be­áramlani. A jelen találmány szerint a kormánytoló­kának olyan alakot adunk, hogy a henger egyik oldalán a kibocsátónyílás teljesen szabaddá les/, mielőtt a friss gőz a henger ellenkező oldalán kezd beáramlani. Ezt pe­dig azáltal érjük el, hogy a gőz kibocsátá­sára egy külön tolókarészt alkalmazunk, melyet a bebocsátó tolóka a kormánymű átfordítása alkalmával egy darabon magá­val visz, de ez azután a friss gőz nyomása következtében előre siet addig, míg a ki­bocsátó nyílás teljesen ki nem nyílik, mi­közben a kibocsátó tolóka a bebocsátó nyí­lást még kellőképen elfödi. Ekkor azután a két tolókarész együttesen mozog tovább mindaddig, míg a gőzbebocsátó nyílás ki nem nyílik. Ezen két részből álló kormány­tolókának az említetteken kívül még az az előnye is meg van, hogy a gép a legnehe­zebb helyzetben is biztosan indítható. Közvetve ható gőzgépeknél ugyan alkal­maztak már olyan kormánytolókákat, me­lyeknél a be- és kibocsátó tolókarészek nem állottak egymással merev összefüggésben, hanem egymáshoz képest relatív elmozdu­lást végezhettek, de ezek más célra szol­gálnak s a szóban forgó esetben nem al­kalmazhatók. Közvetlenül ható gőzgépek­nél is használtak már dugattyús tolókákat melyek két, egymás belsejében eltolható

Next

/
Thumbnails
Contents