55889. lajstromszámú szabadalom • Munkalemez bőrvarrógépek számára

Megjelent 1913. évi április hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55889. szám. I/g. OSZTÁLY. Munkalemez bőrvarrógépek számára. MUNTHE HARTVItí MÉRNÖK KRISTIANIÁBAN. A bejelentés napja 1911 augusztus hó 8-ika. Elsőbbsége 1910 augusztus hó 8-ika. A jelen találmány tárgya bőrvarró-, kü­lönösen cipő- ós nyeregvarró gépek szá-' mára szolgáló munkalemez, mely a tű szá­mára több különböző nagyságú és szabá­lyozható áttöréssel van ellátva, melyek­nek bármelyikét hozhatjuk a tű pályájába. A találmány szerint ezen munkalemez­nek vezetékdarabjai a munkalemezhez ké­pest különböző helyzetekben rögzíthetők, minek folytán a vezetékdarabok úgy a ha­j okának védelemül szolgálnak a tűnek ezen utóbbihoz való ütődése ellen, valamint a szokásos módon vezeték gyanánt is. Azon­kívül .ezen munkalemez még egyébként is tökéletesítve van. A mellékelt rajz a jelen találmány tár­gyát egy foganatosítási alakjában tünteti föl. Az 1. ábra a munkalemez fölülnézete, a 2. ábra ugyanannak hosszmetszete. Az (1) munkalemez a (2) áttöréssel van ellátva, mely a munkalemez vége felé nyi­tott és mely mellett az ívalakban kiképe­zett (3) vezetékdarab van elrendezve. Ezen utóbbinak egyik vége a (4) csap segélyé­vel kilendíthetően van az (1) lemezen ágyazva, míg másik végén az (5) pecket hordja, mely arra szolgál, hogy a munkai lemezen kiképezett (6) és (7) furatok egyi­| kébe csappanjon, minek folytán a vezeték­' darab az (1) lemezhez képest különböző I helyzetekben rögzíthető. A (6) furat arra szolgál, hogy a vezetékdarabot abban a helyzetben rögzítse, melynél az a tűnek a hajókához való ütődését akadályozza meg, míg a (7) furat arra szolgál, hogy a veze­téket abban a helyzetben biztosítsa, mely­ben munkavezetékül szolgál. A munkalemez a (2) áttörésnek egyik vagy mindkét oldalán a fölfelé nyúló él­alakú (8) nyúlvánnyal bír (2. ábra), mely vezetékül szolgál a gép, vagyis a munka­darabot hordó kar végén való varrásnál a cipő talpának akár fölfelé, akár lefelé for­dított helyzeténél. Ezen nyúlvány kis ke­rék vagy hasonló szerkezet alakjában is képezhető ki. Maga a (3) vezetékdarab a találmány lényegének változtatása nélkül bármilyen más szerkezetű is lehet. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Munkalemez bőrvarrógépekhez, mely a tű számára több áttöréssel van ellátva, jellemezve egy, a munkalemezen kilen­díthetően elrendezett, különböző hely­zetekben rögzíthető úgy vezetékül, mint a hajóka megvédésére szolgáló vezeték­darab által.

Next

/
Thumbnails
Contents