55880. lajstromszámú szabadalom • Higienikus szivarszipka

Megjelent 1912. é\i április hó 373 .W>n. MAGY. ggjs KIR. SZABADALMI 1jf|g> HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS % 55880. szám. VI e. OSZTÁLY. Hygienikus szivarkahüvely és szivarszipka. GOLDBlíRGER SALAMON MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 május hó 24-ike Jelen találmány tárgya hygienikus szi­varkahüvely és szivarkaszipka, melynek lényege abban áll, hogy a szivarkahüvely szájdarabjában, ill. a szivarszipkának a szivar fölvételére szolgáló tölcséralakú ré­szében előnyösem papirból készült össze­göngyölt redős csík van elrendezve. Azily betét avval az előnnyel bír, hogy szerke­zeténél fogva összegöngyölt állapotban mintegy apró csöveket alkot, melyeknek falára a füstben lévő nikotin lerakódhatik, előnye továbbá az is, hogy a füst vékony szálakra oszolván, áramlása közben lehűl­het. A találmánybeli betét gyanánt alkalma­zott csíkot azonfölül oly anyaggal is im­pregnálhatjuk, mely a dohányfüstben lévő és az egészségre káros hatású illó anya­gokat, főként bázisokat kémiailag leköti. Az idemellékelt rajz jelen találmány tár­gyát egy példaképeni foganatosítási alak­ban mutatja be, nevezetesen az 1. ábra egy szivarkahüvelyt tüntet föl, mimellett a betét metszetben látható, a 2. ábra a betét keresztmetszete, a 3. ábra egy szivarszipkát oldalnézetben, részben pedig metszetben ábrázol, végül a 4. ábra ezen szivarszipkában alkalma­zott .betétet kiterített állapotban mu­tatja. A föltüntetett foganatosítási példa sze­rint a szivarkahüvely száj darabjában al­kalmazott betét célszerűen papírcsíkból áll, mely hullámos redőket mutat föl úgy, hogy összegöngyölt állapotban apró csö­j vecskéket alkot és rugalmasságánál fogva-I kellően hozzásimul a száj darab belső falá­hoz és kiesésétől nem kell tartani. Össze­göngyölt redős csík helyett alkalmazha­tunk ugyancsak papirból készült redős falú hengert is zárt fenékkel, mely esetben a füst ezen henger külső GS du szájdarab belső fala között létesülő kis csatornákon keresztül kénytelen áramolni. A 4. ábrán kiterített állapotban föltün­tetett (b) csíknál a redők konvergálnak oly célból, hogy a gyűrűszeletalakú csík össze­göngyölése után pontosan kitöltse a szi­varszipka belső terét és a füstvezető csa­tornák el ne zárassanak. Megemlítendő végül, hogy külön betét alkalmazása helyett a redős csíkot a száj­darab anyagával összefüggő darabból is készíthetjük.

Next

/
Thumbnails
Contents