55839. lajstromszámú szabadalom • Elektromos vízszintmutató

Megjelent 1912„ évi április hó 12-én. 1VÍAGY; ggj| KIfl. SZABADALMI j|g|g HIVATAL SZABADALMIlEIRÁS 55889. szám, v/o/á. OSZTÁLY. Elektromos vízszinmutató. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BÉCSBEN. A béjeleiités nápjs, 1911 április hó 11-iké. Elsőbbsége 1910 május hó 6-ika. Találmányunk tái'gya oly elektromos be­rendezés, mely főleg kazánoknál aminden­kori vízállást valamely távolfekvő helyen jelfci. Ebből a célból valamely a kazán gőz- és vízterével kapcsolathan álló térbén előnyö­sén á nyomás alól mentesített úszó van el­rendezve és valamely kontaktusberendezés mozgó részével kényszermozgásszerűen össze­kötve, mely kontaktusberendezés valamely a távolfekvő helyen elrendezett elektromos állítóberendezés áramköreinek kapcsolását végzi és ennek az állítóberendezésnek köz­vetítésével a jelzőberendezést akként állítja be, hogy ezen az éppen uralkodó vízállást és esetleg a változó vízállás két határ érték között fekvő középértékét el lehessen ol­vasni. Találmányunk egyik foganatosítási alak- i jánál a kontaktusberendezós a távolfekvő helyen elrendezett elektromágnes (solenoid) csoporttal van összekötve, mely vagy egy közös, a különböző vízállásokat és a víz­állások határértékeit jelző jelzésekkel ellá­tott mozgatható jelfcőrészre vagy ehhez tar­tozó, különálló vízszín mutatókra (indexla­pokra) hat úgy, hogy a Vízállást és az ezek' hez tartozó határértékek jelzései mindkét esetben az egésa jelzőberendezést magóba záró tok egy ablakában láthatóvá válnak. Az elektromágnesek elé esetleg külön­böző színű Izzólámpákat lehet kapcsolni, melyek a megfelelő elektromágnesek ger­jedésénél fölvillannak és annak következté­ben, hogy a jelzőberendezésben a vízállá­soknak megfelelő magasságában vannak eli'endezve, lehetővé teszik, hógy a vízállást sötét helyiségben nagyobb távolságról is leolvassuk. A csatolt rajz 1. ábráján a találmány 'szerint szerkesz­tett vízszinmutató berendezés általános el­rendezési rajza nézetben látható, a 2. ábra az úszótoknak nagyobb léptékben ábrázolt keresztmetszete, a 3. ábra hátulnézete, részben metszete a tokon alkalmazott szekrény födelének le* emelt állapotánál, a i 4. és 5. ábra az úszó két foganatosítást alakjának keresztmetszete, a 6. ábra a kontaktusberendezes és az elektfö­mágnescsoport között alkalmazott kapcso­lási elrendezése, a 7. ábra a kontaktusberendezós metszete, a 8. ábra ennek egy részlete, a 9. ős 10. ábra a jelzőberendezés egy foga­natosítási alakjának függélyes metszete, illetve elölnézete, a 11. ábra a jelződob lefejtésé. A 12. és 13. ábra aíi úszó és köntaktu&beren*

Next

/
Thumbnails
Contents