55835. lajstromszámú szabadalom • Állatoknak való nyakkeret

Megjelent 1913. évi április hó 13-én. SZABADALMI ^^ ^ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55885. szám. XX/d. OSZTÁLY. Állatoknak való oyakjseret. LOVAG RAFFAY OSZKÁR MÉRNÖK WIENBEN. A bejelentés napja 191} február hó 20-ika. JSlsöbbgége 1910 május hó 4-ike. Jeien találmány állatokpak való nyak­keretekre vonatkozik, melyeknek kilendít­hető szára csappanó kampós zárral van el­látva; a találmány abban áll, hogy az ed­(Jig használatos törékeny öntvény- vagy temperöntvénykengyelek helyett szimme­trikus keresztmetszetű fém-, illetve bádog­osésaák: nyernek alkalmazást, melyek úgy anyaguk, mint kiképzésük által törésnek ellenállának és tömeges előállításra külö­nösen alkalmasak-A kengyelek vagy egy részből állnak és U-alakú, kifelé nyitott keresztmetszettel vftfiqftk sajtolva, illetve hajlítva, vagy hossz­irányban megosztva készülnek és két-két $001103 keresztmetszetű sajtolt csészéből vapnak összeillesztve. A gárókampó ki­mosgását határoló berendezés is jelen ta­lálmány tárgyát képezi. A mellékelt rajz a találmány tárgyának fog&iifttosítási alakját ábrázolja; az 1. ábra a fölső rósz hosszmetszete, a 2. ábra keresztmetszete, a 3. ábra a fölső rész oldalnézete kisebb léptékben, a 4. ábra az alsó rósz hosszmetszete, az 5. ábra a fölső rész nézete, a 6. ábra pedig az egésznek nézete kisebb léptékben. Amint a rajzon látható, a keret ismert módon két párhuzamos, előnyösen csőalakú (14, 15) szárból áll, melyeket fölül és alul a (3, 17) összekötő kengyelek egyesítenek, mimeilett az egyik (14) szár a kengyelekkel szilárdan yan összeszögecselve, forrasztva vagy megfelelő úton összekötve, a másik (15) szár pedig alsó vége körül kilendít­hetően, fölcsappanthatóan van a kengyelek­kel összekötve. Mindez, valamint az (1, 24) lánczokra való fölfüggesztés és a csappanó kampós zár lényegében már régen ismerer tgg. Az összekötő kengyeleket azonban ed­djg közönséges vagy kovácsolható (temper-) öntvényből készítik. Ezen kengyelek tapasz­talás szerint könnyen törnek, ami az is­tállóban zavarokat és gyakran az állatok sérülését okozza. Ezenkívül a temperönt­vényből vagy szürke vasöntvényből készült kengyelek öntés útján való előállításuknak megfelelően többé-kevésbbé bonyolódott alakúak (heveder, bordásöntvény stb. fülek­kel, hüvelyekkel és i. t.), aránylag nagy falvastagságuk miatt súlyosak, nehezen tarthatók tisztán és tömeggyártásra alkal­matlanok. Jelen találmány szerint valamennyi föl­sorolt hátrányt kiküszöböljük, amennyiben a (14, 15) keretszárak összekötő kengyeleit

Next

/
Thumbnails
Contents