55810. lajstromszámú szabadalom • Tölcsér grammofonok, fonográfok és effélék számára és eljárás ennek előállítására

Megjelent 1912. évi áprilsi hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KÍR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 55810. szóm. IX/d. OSZTÁLY. Tölcsér grammofonok, fonográfok és effélék számára és eljárás előállítására. GREEN JOSHUA KERESKEDŐ LONDONBAN. A bejelentés napja 1911 február hó 18-ika. A találmány tárgya grammofonokhoz, fonográfokhoz és effélékhez való tölcsérre vonatkozik. Illy tölcséreket rendszerint fémből, pl. ónbiól vagy fából készíttetik; utóbbi eset­ben a tölcsérek sávokból vagy szeletekből vannak előállítva ós a szomszédos sávok egymással össze vannak kötve úgy, hogy teljes tölcsért alkotnak. Ez a szerkezet azonban költséges. A találmány tárgya értelmében ezen fa­tölcsérek, melyek a fémtölcséreknél több okból előnyösebbek, lényegesen olcsóbban állíthatók elő, mint eddig. Ezen célból a tölcsért egyetlen falemezé­ből állítjuk elő, melynek a szokásos ala­kot adjuk és melyet egymáshoz ütköző két peremén összekötünk. A találmány "kivitelénél előnyösen kö­vetkezőkép járunk el: Hajlékonnyá tehető fából való lemezt száraz melegnek vetünk alá és addig he­vítjük, míg a fa hajlíthatóvá és formában kezelhetővé válik úgy, hogy az előállítandó tölcsér alakját fölveheti. Gyakorlatban üreges fémformát használunk, mely vala­mely alkalmas módon, pl. azáltal, hogy belsején tüzelés vagy kemence égési gá­zait vagy gőzt vezetünk át, fűttetik. A fát, melyből a tölcsért előállítani akarjuk, a hevített formába hozzuk és fokozatosan úgy hajlítjuk, hogy a tölcsér végleges alak­ját fölvegye. A már meghajlított falemez széleinek összekötésére pl. egy összekötő lécet hasz­nálunk vagy a szélek egyikét nyelvvel, má­sikát pedig hasítékkal biró bordával vagy fejjel látjuk el. Ehelyett a széleket lépcső­sen is képezhetjük ki és úgy egyesíthetjük,, mint ez famunkáknál szokásos. Ha oly tölcsérek előállításáról van szó, melyeknél a tölcsért képező kúp alkotója nem egyenes, hanem a szájnyílás alakja meg van határozva, a formálás némi ne­hézséggel járhat; ezért ily esetben a le­meznek a táguló szájnyílást alkotó végét bevágásokkal vagy hasítékokbal látjuk el, melyek a kitágítást és alakítást a kellő mértékben megengedik. Az ék- vagy más alakú hasítékok a szájnyílás képzése után tetszőlegesen kitölthetők. így pl. a hasíté­kokba külön fadarabok helyezhetők vagy a tölcsér külső, illetve belső falán a hasí­tékokat elfödő egy vagy több facsík erő­síthető meg. Az így a szájnyíláson alkalmazott külön farészek különböző színezésűek lehetnek

Next

/
Thumbnails
Contents