55798. lajstromszámú szabadalom • Tológomb

Megjelent 19155. évi április hó 13-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 55798. szám. I/i. OSZTÁLY. Tológomb. KRAJ1CEK VINCENC KERESKEDELMI UTAZÓ PARDUBICBAN. A bejelentés napja 1911 április hó 28-ika. A találmány tárgya tológomb, amely az ismertektől abban különbözik, hogy a két összekapcsolandó rész hosszúkás szánveze­tékeket hordoz, amelyek zárás közben egymásba tolódnak, miáltal a két rész egy­mással szorosan összekapcsoltatik. Mindkét gombrészt egy-egy bádogdarabból vagy ha­sonlóból állítjuk elő, anélkül, hogy azokon külön fölszögecselt vagy más hasonló mó­don rögzített részek előfordulnának. Ezál­tal elsősorban elérjük, hogy a gomb által fogvatartott szövet ráncok nélkül, simán fekszik föl, továbbá, hogy a gomb igen tartós és végül, hogy az előállítási mód igen egyszerű és a költségek is cse­kélyek. A gombrészeket zárt állapotban a gomtárcsákon alkalmazott kiugrásoknak és mélyedéseknek egymásbacsappanása által biztosítjuk. A találmány tárgyának példaképeni ki­viteli alakja a mellékelt rajzon van föltün­tetve és pedig az 1. ábra a tológomb fölső részének né­zete, a 2. ábra az alsó rész nézete, a 3. és 4. ábra a gomb fölső- ill. alsó ré­szének metszete, míg az 5. ábra a két gombrész metszete össze­kapcsolt állapotban. A gomb (1) fölső része és (2) alsó része kiálló párhuzamos (3, 4), ill. (5, 6) szán­vezetékekkel van ellátva, emelyek a gomb anyagából vannak kicsákozva. A gomb zá­rásánál az (1) rész (3, 4) szánjait a (2) rész (5, 6) szánjaiba toljuk, amelyekben azok egész hosszuk mentén vezettetnek. A (3, 4) és (5, 6) szánvezetékek (7, 8) és (9, 10} végei egymásfelé vannak legörbítve és a gomb zárásánál a tolómozgást határolják. Az egyik, például az (1) gombfélen egy (11) kiugrás, a másik (2) gombfélen pedig egy (12) mélyedés van elrendezve. A gomb zárásánál az egyik gombfél kiugrása a másiknak mélyedésébe csappan és a gomb­részek önműködő oldását gátolja. A tológombot a rajzolttól eltérően is ki­képezhetjük, anélkül, hogy a találmány­keretét túllépnők, föltéve, hogy a gomb­részek mindegyike a leírt vezető- és rög­zítőszerkezettel van ellátva. SZABADALMI, IGÉNYEK. 1. Tológomb, azáltal jellemezve, hogy an­nak mindkét része párhuzamos, előálló,

Next

/
Thumbnails
Contents