55773. lajstromszámú szabadalom • Eljárás erősen hígított nitrózus gázok tökéletes elnyeletésére

t Megjelent 1913. évi április hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 5577B. szám. IV/i. OSZTÁLY. Eljárás erősen hígított nitrózus gázok tökéletes elnyeletésére. SALPETERSÁURE-INDUSTRIE GESELLSCHAFT G. M. B. H. CÉG GELSENKIRCHENBEN. A bejelentés napja 1911 május hó 25-ike. Elsőbbsége 1910 november hó 17-ike. Salétromsavnak és nitrátoknak az atmosz­férikus levegőből való előállítása mindinkább nagyobb jelentőséget nyer és az eljárások, amelyek ezen föladat megoldását, a chili­salétromnak pótlását tűzték ki célul, annál tökéletesebbek, minél jobban sikerül az ilyen­fajta ipari eljárásoknál eddigelé fájdalom igen kevéssé koncentrált nitrózus gázokat tökéletesen elnyeletni. Különösen a salétrom­savnak közvetlenül való előállításánál, de a nitrátok előállításánál is nagy nehézségek mutatkoznak az úgynevezett maradékgázok elnyeletésénél, mert az erős higítás, melyet a gáz az elnyeletési folyamat alatt szenved, két okból nehezíti meg mindjobban az el­nyeletést. Először az erős higítás folytán a meglévő N02 oldatnyomáaa mindinkább csök­ken, másodszor pedig az NOa elnyeletésé­nél annak egy része tudvalevőleg NO-vá alakul vissza és azonkívül már kezdetben sem oxidálódott N02 -vé a kemencegáz min­den NO -ja, 81Z&Z a> gázok főtömegének el­nyeletése után, annak egy bizonyos számba­vehetetlen része oxidálatlan állapotban ma­rad. Ez azonban ebben az állapotban el nem nyelethető és eddigelé csak azon esz­közt ismerjük, hogy a gáznak lehető nagy teret nyújtsunk, amelyben elegendő ideje van, hogy NOa -vé tovább oxidálódjék, amely azután a további elnyeletés céljából a meg­felelő vizes hatószerekkel kezeltetik tovább. Az elnyeletés azonbau most már rendkívül nagy mértékben gyorsabban folyik le, hogyha az oxidációt nem hajtjuk annyira túl, hogy minden NO átalakuljon N02 -vé, hanem an­nak csak a fele, mert azután alkálikus ol­datokkal pl. szóda- vagy nátrónlúggal és hasonlókkal való érintkezésnél nitrit kép­ződik és pedig egyidejű quantitativ elnye­letés mellett. Ezen reakciónak alkalmazása tehát lehetővé teszi, hogy a maradékgázok oxidációterét viszonylag kicsire tartsuk. Bejelentő tehát úgy jár el, hogy a nitró­zus gázok nagyobb részét először intenziv­készülékekben nyeleti el, mimellett termé­szetesen az elnyelető berendezés elé egy megfelelő nagy oxidációteret iktat be. Mennyi­ségileg elnyelethető NO és N02 (természe­tesen a megfelelő fölös levegővel való) ke­verékének előállítása céljából, az ezen be­rendezést elhagyó gázok természetéhez képest, vagy oxidálatlan kemencegázt, vagy pedig az oxidációtérből] vett teljesen, vagy majdnem teljesen oxidált gázt keverünk a maradékgázokhoz, azután ezeket alkálikus elnyelető szerekkel való elnyeletésnek vet­jük alá. Az alkálikus elnyeletőszerek helyett ter-

Next

/
Thumbnails
Contents