55762. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kefék előállítására tetszőleges hosszúságú alumínium vagy hasonlóból való U-alakú vagy T-alakú foglalatokkal

t Megjelent 1913. évi április hó 10-én. MAGY. ffe* KIR SZABADALMI 11? HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55762. szám. XX/e. OSZTÁLY. Eljárás kefék előállítására tetszőleges hosszúságú alumínium vagy hasonlóból való U-alakú vagy T-alakú foglalatokban. ZIELINSKI FERENC FOGORVOS VARSÓBAN. A bejelentés napja 1911 május hó 12-ike. Elsőbbsége 1910 janius hó 1-je. A találmány tárgya szőrnek vagy sörté­nek aluminiumfoglalatokban való megerősí­tési módja, amely az eddig ismeretes eljá­rásoktól abban különbözik, hogy semmiféle ragasztást, varrást vagy besajtolást, sem pedig a sörtekötegeknek hüvelyekbe való becsiptetését nem igényli, hanem a sörtét alumíniumból öntött vagy sajtolt U-alakú (a) vagy T-alakú (b) foglalatokba egysze­rűen behelyezzük. Ezekben az U-alakú, SÍI. T-alakú lemezekben (d) furatok vannak, amelyeken a (c) szőrkötegeket vagy a sör­téket keresztül húzzuk, mire a szőrrel, ill. sörtével ellátott foglalatokat megfelelő (h) matricákba (7., 8. és 9. ábra) helyezzük és utóbbiaknak egy satuban val|ó összesajto­lása révén a különösen tartósan megerősí­tett sörtéjű keféket elkészítjük. A következő alkatrészeket alumíniumból öntjük vagy alumíniumból kicsákozzuk: vagy U-alakú (a) foglalatokat (1., 2., és 3. ábra), amelyben a (c) sörték számára (e) keiesztágyak vannak, vagy pedig a sörték ágyazására oldalsó (g) bevágásokkal biró ' négyzetkeresztmetszetű (f) léccel ellátott T-alakú (b) foglalatokat készítünk. Ezekbe az (e) keresztágyakba vagy (g) bevágá­sokba merőleges (d) lyukak furatnak, ame­lyeken a szőr keresztben áthúzatik. Ezután az (a) vagy (b) foglalatok két­részű (h) matricákba (7., 8. és 9. ábra) he­lyeztetnek, melyeknek mindkét (i) és (k) része (m) mélyedésekkel (n) fogakkal és (o) csatornákkal van ellátva; a behelyezés pe­dig oly módon történik, hogy a szőr az (o) csatornákba az (n) fogak közé jut, a fog­lalat maga ellenben az (m) mélyedésekbe kerül (7. ábra); erre mindkét (i) és (k) része a (h) matricának összetétetik és a benne lévő (a) foglalat az (1) kölyüvel le­nyomatik, miáltal a (c) szőr egyszerre me­rőlegesen fölfelé irányíttatik és annak a 10. és 11. ábrán keresztmetszetben föltün­tetett megerősítését érjük el. A (b) foglalat T-alakú lemezei (4., 5., 6., 16. és 17. ábra) ugyanilyen (h) matricák­ban (7. ábra) hajlíttatnak be, azonban itt a sörték a matricafeleknek egyszerű össze­sajtolása által irányíttatnak fölfelé és eze­ket a (b) foglalatokat nem kell a kölyü ' segélyével lenyomni. Amennyiben négy sörtesorból álló (mint a 12. és 13. ábrán látható) szélesebb kefét akarunk előállítani, úgy az U-alakú (a) fog-

Next

/
Thumbnails
Contents