55732. lajstromszámú szabadalom • Elektromos átvivő- és szabályozórendszer

Megjelent 1913. évi április Hó lO-én. MAGY. gg* Kia SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55732. szám. VII g. OSZTÁLY. Elektromos átvivő- és szabályozórendszer. BERRY ARTHUR FRANCIS MÉRNÖK EALINGBEN. A bejelsntáa napja 1911 január hó 10-ike. Jelen találmány elektromos átvivő- és szabályozórendszerre vonatkozik és abban áll, hogy a rendszernél egy elosztópontban egy transzformátorral kapcsolatban oly elek­tromos átkapcsolóberendezés alkalmaztatik, mely relaistekercsből áll. Ez a relaistekercs a transzformátor (az alábbiakban főtransz­formátornak nevezve) által táplált szekundér­rendszer terhelésének előremeghatározott érték alá való csökkenésénél vagy a terhe­lés teljes megszűnésénél egy póttranszfor­mátort hoz sorozatos kapcsolásba a főtransz­formátorral vagy egy jelentékenyen nagyobb ellenállással biró ellenőrzőtekercset köt össze a főtrauazformátor primértekercsével úgy, hogy a főtranszformátor mindegyik esetben üzemen kívül helyeztetik, anélkül, hogy az a tápláló- és elosztóvezetékből, illetve köz­pontból kikapcsoltatnék. Jelen találmány célja már most abban áll, hogy az iiyfajtájú rendszerek főtransz­formátorai nagyfeszültségű elektromos ára­mokkal, mint pl. szikrázással ós túlságos magas hullámzással szemben megvédessenek, főleg azokban az esetekben, melyekben ezek a transzformátorok fölső vezetékekkel és elosztórendszerekkel kapcsolatban alkal­maztatnak. E cél elérésére a relaistekercs és a pót­transzformátor primértekercse vagy ennek egy része, vagy a relaistekercs és a szabá­lyozótekercs, vagy az utóbbinak egy résjíe a főtranszformátor ellentétes végein az áramkörbe van kapcsolva és a relaistekercs­csel, valamint a hozzátartozó primértekercs­csel, vagy a relaistekerccsel és a szabályogó­tekerccsel vagy ezek egyikével, szikrameg­szakítók vagy ezekkel egyenértékű elektro­mos kisütőberendezések vannak összekötve úgy, hogy pl. a primérvezetékbe beütő villámok vagy a fővezetékben bármily okból föllépő hullámzások által előidézett vészébe magas áramfeszültségek azonnal a földbe vezethetők, anélkül, hogy azok a főtransz­formátor primértekercsén átáramolhatnának és e primértekercset megrongálhatnák. A leírt tekercsekkel összekötött szikra­megszakítók helyett vagy azokon kívül ag említett tekercsek magjai vagy a transzfor­mátor szomszédos részei lehetnek megfelelő megszakítóval vagy megszakítókkal vagy ismert villámhárítókkal összekötve úgy, hogy e megszakítók, illetve villámhárítók áltál a magas feszültségű elektromos áram a földbe vezethető. A csatolt rajz a találmány értelmében szerkesztett transzformátorberendezésnek több kiviteli alakját mutatja.

Next

/
Thumbnails
Contents