55722. lajstromszámú szabadalom • Vasablak

Rlegjelent 1913, évi március hó 30-án MAGY. KIR SZABADALMI jBg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS , 55722. szám. Vili d. OSZTÁLY. Vasablak. HIRSCH GUSTAV MÉRNÖK STECKLENBERGBEN. A bejelentés napja 1911 julius hó 3-ika. Elsőbbsége 1910 július hó 4-ike. Az ismert vasablakoknak az a hátránya, | hogy hajlítással szemben kevéssé ellentálló szárnykereteik könnyen megvetődnek s az­után nem zárnak tömítően, úgy, hogy por, léghuzam stb. hatolhat a szobába. E hátrányok azáltal kerültetnek el, hogy az ablakszárny üreges keret gyanánt ké­peztetik ki s egyrészt az üreges belsejét határoló falakkal, másrészt födőlemezekkel átlapolt peremekkel fekszik az ablak zárá­sakor az ablakbélés megfelelő felületeihez, még pedig úgy, hogy a szárnykereten két egymással párhuzamos ütközőszél keletkez­zék. Ezáltal tökéletesen tömítő zárás ké­peztetik a szárnykeret és az ablakbélés kö­zött. A csatolt rajzokon a találmány tárgyá­nak több példája van föltüntetve. 1—4. ábra az ablakszárny és az ablak­bélés metszeteit mutatják; az ablakszárny profil vasból áll; 5. és 6. ábrák a találmány szerint ki­képezett kettős ablak függélyes és vízszin­tes metszete. 7. ábra egy kettős ablakot függélyes, 8. ábra pedig vízszintes metszetben ma­tat. 9. ábra a 10. ábra Á—B szerinti met­| szetében mutat egy példát a szárnyakban elrendezett tolóablakokkal. 10. ábra ennek belső nézete, 11. ábra a 10. ábra C—D szerinti, 12. ábra a 10. ábra E—F szerinti met­szete. 13. ábra a 17. ábra G—H vonala szerinti metszetben mutat egy billentő ablakot, amelybe tolóablak van beépítve. 14. ábra a 17. ábra I—J szerinti met­szete, 15. ábra az ablakot zárt helyzetben, 16. ábra a 17. ábra K—L szerinti met­szetében lebocsátott tolóablakkal, 17. ábra pedig belső nézetben mutatja. 18. és 19. ábra két metszetben oly abla­kot mutat, melynek szárnykerete fogasléc gyanánt fog az ablakbélésbe. Az 1. ábrabeli keretkeresztmetszetnél U-alakú, a 2. ábrabelinél két Z-alakú, a 3. ábrabelinél két U-alakú és a 4. ábrabelinél két T-alakú profilvas alkalmaztatok, me­lyek úgy rendeztetnek el, hogy az üreges kereten kinyúló (1) peremek maradjanak, melyeket egy, az egész kereten végigter­jedő (2) födőlap föd le úgy, hogy az ablak­keret ürege teljesen záratik. A keret egy­részt falaival, másrészt kinyúló peremeivel

Next

/
Thumbnails
Contents