55713. lajstromszámú szabadalom • Védő tömör gumiabroncsok számára

Megjelent 1913. évi március hó 30-án. MAGY. KIK SZABADALMI nSff HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55713. szám. XX/c. OSZTÁLY­Védő tömörgumi abroncsok számára. BOERNER ARNO MAGÁNMÉRNÖK BRUXELLESBEN. A bejelentés napja 1911 április hó 27ike. Jelen találmány tárgya védő tömör gumi­abroncsok számára, mely nemcsak egy da­rabból való abroncsoknál használható, ha­nem olyanoknál is, amelyek egyes tömör gumidarabokból vannak összerakva A talál­mány tárgyának főként az a célja, hogy oly olcsó védőt állítsunk elő, melynek egyes lényeges alkatrészei mindenkor újból le­gyenek fölhasználhatók akkor, ha az el­használódó szalag kicserélése válik szük­ségessé és amelynél az elhasználódó sza­lag kicserélésére a lehetőségig egyszerűen legyen eszközölhető. Eddigelé tömör gumiból való abroncsok­nál védőnek alkalmazását célszerűnek nem tartották, mivel rögzítésük nagy nehézsé­gekkel járt. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképeni foganatosítás! alakját tünteti föl. Az 1. ábra egy darabból vagy egyes tetsző­leges alakú gumitestekből is összerakható tömör gumiabroncs keresztmetszete, továbbá az újfajta védőnek metszete és távlati képe; a 2. ábra a védőnek egy másik kereszt­metszete és a 3. ábra a védő végei megerősítésének fo­- ganatosítási alakja. A találmánybeli védő az elhasználódó* (1) szalagból áll, mely célszerűen pl. a hajtá szíjak előállításához használt olcsó és ellent­álló anyagból készül. Az (1) szalagot leg­célszerűbben a bőrből való (2) szalaghoz szögecseljük, melyet olyan szélesre veszünk, hogy két oldalról áthajtva az ugyancsak bőrből való (3) szalagot kétszeresen födheti be. A (3) szalagot (4) rögzítőpeckekkel és a védő belső oldalát célszerűen gumiból való (5) szalaggal látjuk el. Hogy mindeme részeket célszerűen fog­hassuk össze, megfelelő távolságokban a (2) és (3) szalag között (6) szíjakat rende­zünk el (2. ábra), amelyek a (3) szalaghoz vannak erősítve és melyeknek végei a (2)­szalag oldalt elrendezett hasítékain hatolhat­nak át, hogy a védő belső oldalán össze legyenek kapcsolhatók Az újfajta védőnek leglényegesebb előnye abban áll, hogy az elhasználódó (1) szalag kicserélése olcsón és gyorsan mehet végbe és hogy a (2, 3) ós (5) szalagokat minden­kor újból fölhasználhatjuk. A védőt a gumiabroncshoz a (4) peckek segélyével erősítjük, amelyek befogadására a tömör gumiban a peckek hosszánál valami­vel mélyebbre fúrt lyukakat alkalmazunk.. Ha az abroncsot egyes tömör gumitestekbőt

Next

/
Thumbnails
Contents