55691. lajstromszámú szabadalom • Csőlesülyesztési berendezés talajfúrások számára

Megjelent 1912. évi március hó XO-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55691. szám, XXI/e. OSZTÁLY. Csőlesülyesztési berendezés talajfúrások számára. FRANKIGNOUL EDGARD GYÁROS LIÉGEBEN. A bejelentés napja 1911 április hó 15-ike. Elsőbbsége 1910 julius hó 18-ika. A találmány egy berendezésre vonatkozik, amely biztosítja a fúrócsőnek pontosan függő­leges irányban a földbe való lesülyesztését. Ezt az eredményt lényegében azáltal ér­jük el, hogy egy a verőkoson áthatoló vezető­rudat és a legelső cső alsó végénél elren­dezett kúpalakú fúrótömböt használunk. Abban az esetben amikor hasznos, hogy a víznek vagy földnek a csőbe való behato­lása megakadályoztassák, ezen verőtömböt különlegesen képezzük ki. A mellékelt rajzon a találmány tárgya van föltüntetve; még pedig az 1. ábrán a fúrócső földbe való mélyedé­sének kezdetén látható; míg a 2. ábra egy másik kiviteli alakot mutat. A fúrandó lyuk mélységével arányos számú és hosszúságú (1) és (2) csövek a fúrás helyén egymásba helyeztetnek. A csövek végeiken (4) és (5) gyűrűkkel van­nak ellátva és olymódon elrendezve, hogy az első (a legkisebb átmérővel biró) (1) cső behatol a másikba. Az (1) cső vékonyabb végén el van látva egy alul köralakú élben végződő (6) toldat­tal, amelynek belsejében egy acélból készült hengeres (7) tömb van elrendezve, mely a fúrótömböt képezi és a kúpos (8) részben végződik. Erre a (7) hengeres tömbre ejtjük le a (9) verőkost és ez viszi magával az (1) csövet és folytatólag a többi nagyobb át­mérőjű csövet. Hogy ezen folytatólagos behatolást elér­hessük, a csövek mindenike az utolsó ki­vételével, fölső végén egy külső (4) gyűrűvel bir, mely a következő cső alsó végén elren­dezett belső (5) gyűrűbe kapaszkodik. A verőkos leesésének vezetésére és a rendszer függőleges lesülyedésének biztosí­tására, a (6) hengeren ennek hossztengelye irányában egy (10) rúd hatol át, amelynek edzett acélból (12) vége (11) alappal bír, mely megengedi, hogy ezen (10) rúd segélyével a (7) tömb visszahúzható legyen. A berendezésnek pontosan való lesülyesz­tését biztosítandó, elegendő az első (1) cső­nek megfelelően függélyesen való elhelye­zése után a (10) rudat lesülyeszteni (fölső végénél fogva egy különleges kis verőkossal beverjük) oly módon, hogy a (10) rúd a rendszer fölött kissé kiálljon. Ez a rúd egyrészt a (7) fúró tömbben, másrészt a (9) verőkosban vezetve szükség­képen függőlegesen fog lesülyedni. A rúd az egész rendszernek függőlegesben való vezetésére is szolgál, hogyha ezután a (7) fúrótömböt a (9) verőkossal beverjük. Ami­kor a (4) gyűrű alsó része eléri a (10) rúd

Next

/
Thumbnails
Contents