55636. lajstromszámú szabadalom • Kényszermozgású vezérmű

Megjelent 1913. évi március hó 33-én. MAGY. SZABADALMI ÍvIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 55636. szám. V/e/l. OSZTÁLY Kényszermozgású vezérmű. VOIT WILHELM MAGÁNMÉRNÖK STEGLITZBEN. Pótszabadalom az 50442. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1911 február hó 17-ike. Elsőbbsége 1910 február hó 23-ika. Jelen találmányom az 50442. sz. törzs- ; szabadalomban védett szerkezet tovább- j képzése, mely szerint a szelep nyitását esz- I közlő egykarú (b) emeltyű a szelepveze- | tékkel nincs összekötve. | A törzsszabadalom 4. ábrájával kapcso­latban meg van említve, hogy az (o) golyó vagy görgő a (c2) szelepvezetéken is el- ' rendezhető. Ezen elrendezést mutatja a mellékelt rajz 1. ábrája, mely szerint a (c2) szelepvezeték (o) görgője révén a (b) emel­tyűn nyugszik. A mellékelt rajz 2. és 3. ábráin ezen szerkezet oly változatai vannak föltűn- , tetve, melyeknél a görbe (d)- tolórész nem 1 a (b) emeltyűn, hanem az (e) hajtorúdon van kiképezve, az (f) görgő pedig az (e) hajtórűd helyett a (b) emeltyűre van sze­relve. A 2. ábra szerint a (c2) szelepveze­ték görgő nélkül, a 3. ábra szerint ellen­ben (o) görgőjével nyugszik a (b) emeltyű (i) dudorán. A mellékelt rajz 4. ábrája még egysze­rűbb kivitelt mutat, melynél úgy a (c2) szelepvezeték (o) görgője, valamint a (b) emeltyű (i) dudora el van hagyva és a (b) emeltyűnek az (e) hajtórúd (d) tológörbé­jével együttműködő (f) görgője a (c2) sze­j lepvezetéket közvetlenül hordja. A 3. és 4. | ábra szerinti kivitelek egymással, sőt a | mellékelt rajz szerinti összes kivitelek a | törzsszabadalom szerinti összes kivitelek­kel kombinálhatók, miáltal további kivite­lek adódnak ki. i Az 5. ábrán látható kivitel a törzsszaba­dalom 11. ábrája szerinti kiviteli alaknak ezen pótbejelentés értelmébe|n való válto­zata, mely szerint a (d) tológörbe az (e) hajtórűdon, az (f) görgő pedig a (b) emel­tyűn van elrendezve. A 6. ábra hasonló ki­vitel rajza, melynél a (b) emeltyű egy(o) i görgőt is hord, melyen a (c2) szelepveze­ték nyugszik. A 7. ábrán látható kivitel a törzsszaba­dalom 7. ábrája szerinti kiviteli alaknak ezen pótbejelentés értelmében való válto­zata, ahol az (e) lenigőtárcsán a (d) toló­görbék, a (b) emeltyűkön pedig az (f) gör­gők vannak elrendezve. A (c2) szelepveze­tékek itt is, mint a 3. ábrán az (i) dudo­ron nyugvó (o) görgőkkel is elláthatók volnának, melyek a 3. és 4. ábra fönt em­lített kombinációjaként közvetlenül a (b) emeltyűk (f) görgőire is támaszkodhatná­nak. Az (e) lengőtárcsa egykarú, vagyis

Next

/
Thumbnails
Contents