55631. lajstromszámú szabadalom • Szemafor

Megjelent 1913. évi március hó 33-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI sBffi HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 556B1. szám. V/a/a. OSZTÁLY. Szemafor. NEUMANN NÁNDOR VASÚTI FŐFÖLÜGYELÓ BUDAPESTEN ÉS TELEFONGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EZELŐTT BERLINER CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 február hó 22-ike. Vasúti szemaforoknál a sötétben való jelzés eddigelé úgy történt, hogy a jelzőkar elé külön e célra szolgáló szerkezettel petróleum lámpát húztak föl, mely elé a leadandó jelnek megfelelő színes üveget állítottak be, vagy ha szükség volt, a lámpa előtt még egy mozgatható ellenzőt is alkal­maztak, mely a jelzőkar egyik állásában a lámpa fényét eltakarta. Ezen lámpákat a sötétség beállta előtt a szemaforokhoz kel­lett vinni, meggyújtani, a fölhúzó szerke­zetbe behelyezni és utóbbival fölhúzni, reggel pedig a lámpákat tisztítás és újra­töltés céljából ismét le kelleti szerelni és az állomásra vinni. Minthogy a jelzők rend­szerint az állomástól aránylag távol vannak alkalmazva, a jelzők fönt leírt kiszolgálása sok időt és munkát vesz igénybe. Jelen találmány tárgya oly szemafor, melynél az említett hátrányok meg vannak szüntetve és mellyel azonfölül a sötétben való jelzés az eddiginél megbízhatóbb is. A találmány lényege abban áll, hogy a lámpa szilárdan van a jelzőkar előtt alkal­' mázva és az égéshez szükséges tüzelőanya­got egy a jelzőárbóe alján alkalmazott komprimált gázt, vagy nyomás alatt álló | folyékony szénhydrogént tartalmazó tar­| tányból nyeri, másrészt pedig a lámpa úgy van berendezve, hogy ismert módon kis gyújtólángra állítható, oly célból, hogy a lámpa állandóan éghessen és egyszerűen egy csapnak nyitása által a rendes világító­lángra beállítható legyen. Jelen találmány értelmében azonkívül a lámpa egy kettős reflektorral van ellátva, melynek egyik része a lámpa fényét az eddig is szokásos módon előre veti, míg másik része a jelzőkarral együtt forog és a lámpa fényét a jelzőkarra vetíti, s ezál­tal a jelzőkart megvilágítja. Természetes hogy a reflektorrész egy darabból is készít­hető, mikor is mindkettő a jelzőkarral együtt forog, mimellett azonban a fényt előre vető reflektorrész egy forgástengelye körül szim­metrikus forgás fölületet képez úgy, hogy bárhogy elforgatva a fényt mindig előre vetíti. Azonkívül utóbbi reflektorrész elé a jelzőkar által mozgatott színes, vagy átlát­szatlan ellenzők is beállíthatók oly célból, hogy a lámpával az eddig használatos jel­zéseket is leadhassuk. Sok esetben pl. köd alkalmával egy nyu­godt fényű lámpa nem ád eléggé megbíz-

Next

/
Thumbnails
Contents