55566. lajstromszámú szabadalom • Kottaforgató

Megjelent 1912. évi március hó 21-én. MAGY. KJR. SZABADALMI W§8 HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55566. száiü. IX/d. OSZTÁLY. Kottaforgató. PIOTROWSKI KONSTANTIN TANÍTÓ DYNOWBAN. A bejelentés napja 1911 junius hó 3-ika. Ismeretes oly kottaforgatókészülék, amely­nél a rugók feszültségének legyőzése mel­lett kilendíthető laptartók fogóhorgokkal működnek össze, melyek a laptartók ön­kényű visszaforgását megakadályozzák. Ezen kottaforgatók működtetésére három pedál szükséges. Az első a laptartókat kilendítő forgatókarok elforgatására, a második pedig a forgatókar fokozatonkénti emelésére való, ami azáltal következik be, hogy ezek a ma­gassági irányban egymás fölött elrendezett laptartókkal egymásután sorban kapcsolatba kerülnek. A harmadik pedál egy eltolhatóan vagy más módon olykép mozgathatóan el­rendezett szervvel áll összeköttetésben, hogy folytatólagos működtetés mellett egymás­után kapcsolatba kerül valamennyi fogó­horoggal és feloldja azokat úgy, hogy vala­mennyi épen kilendített laptartó egymás­után visszatér eredeti helyzetébe rugójának hatása alatt. A jelen találmány ezen berendezésnek lényegesen egyszerűsített kiviteli alakjára vonatkozik. Az összes laptartók számára csak egyetlen egy forgóhorog van alkalmazva, amelynek feloldása által valamennyi épen kilendített laptartó egyszersmind kezdeti helyére tér vissza. A kottaforgató működ­tetésére csak két pedál szükséges. Ez egy­részt azáltal tétetik lehetővé, hogy a pedál,, ameíy működtetésekor a forgatókar elfor­gatását okozza, a forgatókar fokozatonkénti emelésére való kapcsolóemeltyűvel is oly­módon van összeköttetésben, hogy a pedál fölszabadításakor a forgatókar fölemeltetik. Másrészt pedig a fogóhorog, a forgatókar fokozatonkénti emelésére való kapcsoló­emeltyű és a forgatókar önkényes lesülye­dését meggátló zárókilincs egy közös pe­dállal állanak kapcsolatban, amelynek mű­ködtetésekor a fogóhorog kioldatik és a. kapcsolóemeltyű valamint a zárókilincs a forgatókarral összekötött fogasrúd vagy ha­sonló hatása alól, amellyel összeműködnek, kapcsolaton kívül hozatnak. A csatolt rajz a találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakja mutatja. Az 1. ábrán a kottatartó fölülnézete látható, mimellett a legfölső laptartó az elforgatás és a fogóhorogba való becsappanás utáni, eredményvonallal megjelölt helyzetében van föltüntetve; a 2. ábra a kottaforgató baloldali oldal­nézete, egyes szerkezeti részek metszeté­vel ; a 3. ábra egyetlen laptartót és a 4. ábra az 1. ábra A—B vonala szerint

Next

/
Thumbnails
Contents