55565. lajstromszámú szabadalom • Karburátor

Megjelent 1912. évi március hó 21-én. MAGY. ggfe KIR. SZABADALMI Jff g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55565. szám. V/d/á. OSZTÁLY­Karburátor. PILL NORMANN WILLIAM MÉRNÖK LONDONBAN. A bejelentés napja 1911 március hó 13-ika. Jelen találmány tárgya karburátor, melynél a levegő és tüzelőanyag keverési aránya a gázgép üzeme közben szükséghez képest változtatható. A levegőelosztó be­rendezés kézi emelő és csavarorsó segítsé­gével többé-kevésbbé mélyre siilyeszthető a tüzelőanyagba, miáltal ezen berendezé­sien megfelelően több vagy kevesebb le­vegő vezethető^ át és karburáiható. A mellékelt rajz a találmány tárgyának foganatosítási alakját ábrázolja, az 1. ábra a karburátor elölnézete, a 2. ábra fölülnézete, a 3. ábra függőleges metszet a 4. ábra X—X vonala szerint, a 4. ábra pedig fölülnéziet a födél nélkül. A karburátor folyékony tüzelőanyag be­fogadására való (két (A) és (B) kamrából áll. Az (A) kamrában az úszó, a (B) kamrá­ban pedig a levegőelosztó berendezés van alkalmazva. A két kamra egymással a (C) csövön át közlekedik; a folyadék fölszine fölött az összeköttetést a (D) cső létesíti, mely a két térben a nyomás kiegyenlíti, ha üzem közben a (B) kamrában a nyomás nö­vekedik. A tüzelőanyag az (F) csövön át nyomás alatt jut az (A) kamrába, melyben a fo­lyadék fölszinét a (G) úszószelep állandó magasságban tartja. A szelep áll a (Gl) csőből és a (G2) zárócsapbői; ezen csap (G6) vége kúpos és a (Gl) cső (G7) nyílá­sát zárja el. A tüzelőanyag fölszinének sü­lyedésekör az úszó a (G2) zárócsap (G5) vájatába nyúló rövid (G3) kar útján a(G2) zárócsapot a csőből kihúzza, miáltal a (G8) beáramlási nyílás fölszabadul. A levegőelosztó berendezés az (I) tar­tályból áll, melyhez lejtősen elrendezett, a végein zárt egy vagy több (H) henger van csatolva; ezen hengereknek épp úgy, mint ; az (I) tartálynak, a tüzelőanyag felé eső részükön egy-egy sor finom nyílásuk vaai. Az (I) tartályba a (K) cső torkol, mely a (B2) tömítő szelencén át van a (Bl) födél­ben vezetve és a (KI) záróelemmel van! ellátva. A tömítő szelencén a (B3) kengyel van alkalmazva, melyen az (M) lemez van megerősítve; az (M) lemezben az (L) csa­varorsó van vezetve, mely a (K) csőnek és az (I, H) levegőelosztó berendezésnek eme­lésére való. A csavarorsó tengelyirányú el­mozgatását egyrészt az (Ll) szorítógyűrű, másrészt az (N) emelő, melynek vége (NI) fogantyú gyanánt van kiképezve, akadá­lyozza meg; az (NI) fogantyú segítségével a csavarorsó forgatható. A tok (P) karimáján megerősített (0)

Next

/
Thumbnails
Contents