55554. lajstromszámú szabadalom • Eljárás expanziós gépeknek alacsony hőmérsékletnél forrófolyadékok gőzeivel történő üzemben tartására

Megjelent 191*4. évi március hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI 55554. szám. V/d/l. OSZTÁLY­Eljárás expanziós gépeknek alacsony hőmérsékletnél forró folyadékok gőzeivel történő üzemben tartására. HILDEBRAND HENRIKNÉ, SZÜL. SETTELE MÁRIA, HILDEBRAND HENRIK ÉS HILDEBRAND FRITZ MÉRNÖKÖK BERLIN­WILMERSDORFBAN. A bejelentés napja 1911 április hó 15-ike. Elsőbbsége 1910 április hó 19-ike. Ismeretesek széndioxiddal hajtott expan­ziós gépek, melyeknél a hajtó közegeit csöppfolyós széndioxid (vagy más hasonlói gáz) és meleg levegő keveréke szolgál­tatja. A meleg levegő alkalmazásának az a célja, hogy a gép belseje be ne fagy­jon. Hogy azonban a kifúvatott hajtóköze­get ismét komprimálhassuk, ebből a leve­gőt le kéli választani, miért is, a gépet a széndioxid regenerálása céljából külön gáz­tisztítóval kell kapcsolni. Találmányunk szerint ily gáztisztító; al­kalmazása fölösleges, minthogy a folyósí­tott gázt ugyanilyen, sűrített és előmele­gített, de nem folyósított gázzal keverjük, így például a folyékony széndioxidot gázr alakú széndioxiddal, a folyékony levegőt pedig gázalakú levegővel. A gáz pl. a széndioxidgáz előmelegíté­sét tetszőleges hőforrás segélyével lehet végezni, esetleg akként is, hogy azt a munkagépben komprimáljuk. A munkagép maga két vagy négy ütemben dolgozhatik. Négy ütemben dolgozó munkagép hideg vagy előmelegített gázt szív be, ezt any­nyira komprimálja, hogy elégséges kom­presszió hő keletkezzék. Az így fölmelegí­tett széndioxidhoz a következő löketnél fo­lyékony széndioxidot vezetünk, melybe elő­zetesen valamely hőforrásból annyi hőt ve­zettünk, hogy hőmérséklete az illető nagy nyomásnak megfelelő forráspont legyen.. Mikor a folyékony széndioxid nyomása csök­ken, a széndioxid elpárolog' és a meleg gázi­zal keverődik. Ez a jgjaz a benne lévő hőt a folyékony széndioxidnak adja le, minek kö­vetkeztében megfelelő expanzióerővel biró keverék keletkezik. A munkát végzett gáz az utolsó löketnél a kondenzátorba jut, hol azt elfolyósítjuk. Az ekkor keletkezett csa­padékot a tápláló szivattyú az elgázosítóba nyomja, hol a készlettel keverődik. Hogy mindig álljon gázalakú széndioxid rendelke­zésünkre, a csapadék egy részét vízfürdőn lévő előmelegítőkazánon át a túlhevítőbe vezetjük, melyből a gép, a széndioxidgázt szívja be. Ha alacsonyabb hőmérsékletnél dolgo­zunk, a gázt a folyékony gázból fejlődő gőzök adiabatikus kompressziója által lé­tesítjük, és azután vagy beszívatjuk, vagy saját nyomása alatt vezetjük be, vagy kom-

Next

/
Thumbnails
Contents