55510. lajstromszámú szabadalom • Szabályozókészülék oly erőgépekhez, melyek fölváltva kétféle hajtóközeggel dolgoznak, főkép fáradt gőzzel és friss gőzzel működő turbinákhoz

Megjelent 1912. évi március üó 9-én. MAGY. rfg* KJR. SZABADALMI W$H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55510. szám. v/d/l. OSZTÁLY. Szabályozókészülék oly erőgépekhez, melyek fölváltva kétféle hajtókőzeggel dolgoznak, főkép fáradt gőzzel és friss gőzzel működő turbinákhoz. VEREINIGTE DAMPFTURBINEN G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja Í911 február hó 18-ifca. Elsőbbsége 1010 február hó 23-ika. Jelen találmány tárgya oly gépek szabá­lyozására vonatkozik, melyek két különböző forrásból kapják az erőközeget, pl. friss gőzzel és fáradt gőzzel hajtott turbódina­mókra. A találmány által megoldandó föladat abban áll, hogy a géphez csak akkor ve­zessük a másik erőközeget, pl. a friss gőzt, mikor az egyik erőközeg, pl. a fáradt gőz nem elégséges többé az üzem föntartására anélkül, hogy ezáltal a gép teljesítménye lényegesen megváltoznék. Ezen föladat megoldására a gépet mind­egyik erőközeg számára egy-egy vezérlő szervvel kell fölszerelni, melyek egymás­után nyitnak és fordított sorrendben zár­nak. A szabályozó tehát két rész útján be­folyásolja a gőzbeömlést, mely részek mind­egyike a gépet zérustól egészen a teljes terhelésig befolyásolja. Ha azonban ily szabályozást csakis közönséges sebesség­szabályozóval végezünk, a gép különböző fordulatszámra fog beállani aszerint, amint túlnyomóan friss gőzzel vagy túlnyomó részben fáradt gőzzel működtetik, minthogy a centrifugális regulator fordulatszámesés nélkül nem képezhető ki. A szóban forgó berendezésnél azonban az üzemviszonyok i olyanok, hogy gyakran gyorsan egymásra következő időközökben kell, pl. friss gőzzel és fáradt gőzzel dolgozni, főkép ha a fá­radt gőzt megszakításokkal dolgozó szállító­gépek vagy gőzgépek szolgáltatják. Ennek megfelelően tehát a gép rövid egymásután­ban különböző fordulatszámot venne föl. A fordulatszámban jelentkező ezen eltérést oly módon lehetne lehetőleg csekély mér­tékre csökkenti, hogy a szabályozót le­hetőleg csekély fordulatszámeséssel ké­pezzük ki úgy, hogy az majdnem a sta­tikus. Ez azonban föltételezné, hogy a gépet igen nagy lendítő tömeggel lássuk el vagy pedig, hogy ily lendítő tömegeket pl. azon hálózatban rendezünk él, melynek a gép a teljesítményt leadja, minthogy a sza­bályozó fordulatszámának annál kisebb esése lehet, minél nagyobb a hajtó géppel össze­kötött lendítőtömegek. Ha ez a föltétel helyes, akkor a föladat aránylag előnyös megoldását akkor találnók, ha egy ily sza­bályozóval ellátott gép egyedül, más gé­pektől függetlenül dolgoznék. Azonban még akkor is, ha a gép más gépekkel együtt párhuzamosan adna teljesítményt egy áram­hálózatnak, ily csekély fordulatszámeséssel biró szabályozóval a kombinált gép elfő-

Next

/
Thumbnails
Contents